Zdefiniowanie kategorii Wschodniego Wymiaru UE

Semantycznie pojęcie „wymiaru” powinno być postrzegane jako geopolityczny punkt ciężkości o wspólnych cechach oraz o parametrach inicjatywy międzynarodowej wynikających albo z określonego wspólnego mianownika czy też spoiwa (jak np. zwartość oraz oryginalność regionalna lub międzynarodowa, subregionalna współpraca akwenowi), albo ze wspólnych wartości kulturowych, powiązań historycznych czy preferowanej działalności zbliżającej kraje regionu, ułatwiającej kontakty i wzmacniającej region w interakcjach z innymi podmiotami. Wymiar UE składa się więc z jednej strony z komponentów horyzontalnych, dynamicznych (takich jak lobbowanie, wymiana, współpraca międzynarodowa itd.), dzięki którym podlega on wdrożeniu i dzięki nim może zaistnieć w praktyce wewnątrzunijnej z drugiej strony, składa się z komponentów wertykalnych, czyli wspólnych wartości regionalnych, kulturowo-historycznych itd., które pozwalają wydobyć także jego geograficzną specyfikę.

Zdefiniowanie kategorii Wschodniego Wymiaru UE, znajdującej się w stadium dyskursu strategiczno-geopol !tycznego, jest o tyle trudne, że musi opierać się na analizie symulacyjnej wzbogaconej elementami prognozowania.

Zacznijmy od tego co jest niemal pewne. Otóż rozszerzenie na Wschód sprawi, że wewnątrz Unii Europejskiej pojawi się nowy geopolityczny punkt ciężkości, nowy komponent wschodni, który może przyjąć parametry Wschodniego Wymiaru na wzór Północnego Wymiaru UE. W takim razie rodzi się pytanie, czy ustalenia poczynione przy definiowaniu modelu tego ostatniego Wymiaru6 mogą być pomocne w określeniu oraz kreowaniu Wschodniego Wymiaru?

Leave a Reply