Zasoby Unii

– 1. Unia pozyskuje środki niezbędne do osiągnięcia swych celów i realizacji swych polityk.

– 2. Bez uszczerbku dla innych dochodów, budżet Unii jest finansowany w całości z jej zasobów własnych.

– 3. Ustawa europejska Rady Ministrów określa wielkość zasobów Unii oraz może ustanowić nowe i likwidować istniejące kategorie zasobów. Ustawa ta wchodzi w życie po jej zatwierdzeniu przez Państwa Członkowskie zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi. Rada Ministrów stanowi jednomyślnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim.

– 4. Ustawa europejska Rady Ministrów określa szczegóły dotyczące zasobów Unii. Rada Ministrów stanowi po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego.

– Wieloletnie ramy finansowe

– 1- Wieloletnie ramy finansowe zapewniają dokonywanie wydatków Unii w sposób uporządkowany i w granicach jej własnych zasobów. Ramy te określają kwoty rocznych pułapów środków przeznaczonych na zobowiązania z podziałem na kategorie wydatków, zgodnie z postanowieniami artykułu III-308.

– 2. Ustawa europejska Rady Ministrów określa wieloletnie ramy finansowe. Rada Ministrów stanowi po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, udzielonej przez większość jego członków.

– 3. Roczny budżet Unii jest zgodny z wieloletnimi ramami finansowymi.

– 4. Rada Ministrów, uchwalając pierwsze po wejściu w życie Konstytucji wieloletnie ramy finansowe, stanowi jednomyślnie.

– Budżet Unii

Na wniosek Komisji i zgodnie z warunkami określonymi w artykule 111-310, Parlament Europejski i Rada Ministrów uchwalają ustawę europejską określającą roczny budżet Unii,

Leave a Reply