Zasady budżetowe i finansowe

– 1. Wszystkie dochody i wydatki Unii muszą stanowić przedmiot preliminarza na każdy rok budżetowy i być wpisane do budżetu, zgodnie z postanowieniami części HI.

– 2. Budżet musi być zrównoważony w odniesieniu do dochodów i wydatków.

– 3. Wydatki wpisane do budżetu są dozwolone w czasie trwania rocznego okresu budżetowego zgodnie z ustawą europejską, o której mowa w artykule III-3I8.

– 4. Dokonanie wydatków wpisanych do budżetu wymaga uprzedniego przyjęcia wiążącego aktu prawnego stanowiącego podstawę prawną działania Unii oraz dokonania wydatków zgodnie z ustawą europejską, o której mowa w artykule MI-318. Akt ten musi mieć formę ustawy europejskiej, europejskiej ustawy ramowej, rozporządzenia europejskiego lub decyzji europejskiej.

– 5. W celu zapewnienia dyscypliny budżetowej Unia nie przyjmuje żadnego aktu, który może mieć odczuwalny wpływ na budżet, bez zagwarantowania, że taki projekt lub środek może być sfinansowany w granicach zasobów własnych Unii i mieści się w wieloletnich ramach finansowych, o których mowa w artykule 54.

– 6. Budżet Unii jest wykonywany zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami. Państwa Członkowskie współpracują z Unią w celu zapewnienia, aby środki były wykorzystywane zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami.

– 7. Unia i Państwa Członkowskie zwalczają nadużycia finansowe i wszelkie inne działania nielegalne naruszające interesy finansowe Unii, zgodnie z postanowieniami artykułu 111-321.

Leave a Reply