Zasada opieki państwa nad obywatelami

Wyłączenie Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji w odniesieniu do ich funkcji sądowej jest oczywiście podyktowane ich niezależnością i niezawisłością. obowiązku informowania Sejmu (art. 208-212). Na gruncie prawa wspólnotowego zagadnienia te są szerzej potraktowane w artykułach 21 i 195 Traktatu WE, które to wywarły największy wpływ na kształt regulacji Karty dotyczącej ombudsmana.

Zarówno Kaila w art. 45, jak i Konstytucja w art. 36 wyrażają powszechnie uznaną w prawie międzynarodowym zasadę opieki państwa nad obywatelami przebywającymi poza terytorium ojczystym. Konstytucja stwierdzając, iż podczas pobytu za grunicą obywatel polski mu prawo do opieki ze strony Rzeczypospolitej Polskiej”, wyraża obowiązek władz publicznych realizowany, najczęściej przez przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne, na drodze pomocy prawnej i faktycznej (udzielenie schronienia, pomoc finansowa). Podobne regulacje znajdują się w konstytucjach państw członkowskich UE, nie taki jest więc cel regulacji zawartej w’ Karcie. Oprócz tego, że każdy obywatel jakiegokolwiek państwa członkowskiego korzysta z opieki służb dyplomatycznych i konsularnych swego własnego kraju, to dzięki art. 45 Karty „każdy obywatel Unii korzysta na terytorium państwa trzeciego, gdzie państwo członkowskie, którego jest obywatelem, nie ma swojego przedstawicielstwa, z ochrony przez służby dyplomatyczne i konsularne każdego państwa członkowskiego na takich samych zasadach jak jego obywatele'”. Warto dodać, że prawo to jest zagwarantowane postanowieniami art. 20 Traktatu WE i podobnie jak szereg innych, może być stosowane na warunkach określonych w traktatach.

Leave a Reply