Zasada demokratycznej równości

We wszystkich swoich działaniach Unia szanuje zasadę równości swoich obywateli. Instytucje Unii traktują wszystkich z jednakową uwagą.

– Zasada demokracji przedstawicielskiej

– 1. Podstawą funkcjonowania Unii jest zasada demokracji przedstawicielskiej.

– 2. Obywatele są bezpośrednio reprezentowani na poziomie Unii w Parlamencie Europejskim. Państwa Członkowskie są reprezentowane w Radzie Europejskiej i w Radzie Ministrów przez ich rządy, odpowiedzialne przed parlamentami narodowymi wybranymi przez obywateli tych Państw.

– 3. Każdy obywatel ma prawo uczestniczyć w życiu demokratycznym Unii. Decyzje są podejmowane w sposób jak najbardziej otwarty i zbliżony do obywatela.

– 4. Partie polityczne na poziomie europejskim przyczyniają się do kształtowania europejskiej świadomości politycznej i wyrażania woli obywateli Unii.

– Zasada demokracji uczestniczącej

– 1. Instytucje Unii, za pomocą odpowiednich środków, umożliwiają obywatelom i stowarzyszeniom przedstawicielskim wypowiadanie i publiczną wymianę poglądów we wszystkich dziedzinach działania Unii.

– 2. Instytucje Unii utrzymują otwarty, przejrzysty i regularny dialog ze stowarzyszeniami przedstawicielskimi i społeczeństwem obywatelskim.

– 3. Komisja prowadzi szerokie konsultacje z zainteresowanymi stronami w celu zapewnienia spójności i przejrzystości działań Unii.

– 4. Obywatele, w liczbie nie mniejszej niż milion, pochodzący ze znacznej liczby Państw Członkowskich mogą wezwać Komisję do przedłożenia odpowiedniego wniosku w sprawach, w odniesieniu do których, zdaniem obywateli, wykonanie Konstytucji wymaga aktu prawnego Unii. Ustawa europejska określa przepisy dotyczące szczególnych procedur i warunków wymaganych dla takiej inicjatywy obywatelskiej.

Leave a Reply