Zagadnienia włączenia zastosowania ustępu 1 artykułu 11 EKPP

Rozbieżności poglądów ujawniły się w odniesieniu do zagadnienia włączenia zastosowania ustępu 1 artykułu 11 EKPP. Rada nic dostrzegała konieczności jego stosowania, a dotyczy on odmowy przekazania osoby pozbawionej wolności i jego treść jest następująca:

„Osobę pozbawioną wolności, o której osobiste stawiennictwo w charakterze świadka lub w celu przeprowadzenia konfrontacji wnosi Strona wzywająca, przekazuje się czasowo na terytorium, gdzie przesłuchanie ma mieć miejsce, pod warunkiem zapewnienia jej powrotu w terminie wskazanym przez Stronę wezwaną i zastrzeżeniem postanowień artykułu 12 w zakresie, w którym mogą one znaleźć zastosowanie. Można odmówić przekazania:

– jeżeli osoba pozbawiona wolności nie wyraża na nie zgody,

– jeżeli jej obecność jest konieczna dla celów postępowania karnego, toczącego się na terytorium Strony wezwanej,

– jeżeli przekazanie mogłoby spowodować przedłużenie okresu pozbawienia jej wolności,

– jeżeli inne istotne przyczyny sprzeciwiają się jej przekazaniu na terytorium Strony wzywające/’.

Parlament, dążąc do zapewnienia, że prawa osoby pozbawionej wolności będą przestrzegane, wprowadził poprawkę, która umożliwia osobie pozbawionej wolności podjęcie decyzji o miejscu pobytu. Poprawka jednak nie została uwzględniona, prawdopodobnie dlatego, że skorzystanie z prawa odmowy przysługującego osobom pozbawionym wolności mogłoby uczynić bezskutecznymi większość wniosków o !cli przekazanie w ramach pomocy prawnej,

Leave a Reply