WYMIAR UE ROLA POLSKI CZ. III

– C. Konsekwencje ekonomiczne

– a) Geopolityczne zbliżenie pomiędzy UE i Ukrainą wzmocni dynamikę współpracy gospodarczej i bezpośredniej wymiany handlowej (choć może obniżyć się skala bezpośredniego handlu przygranicznego).

– b) Pojawdą się szanse na tzw. bliskie inwestycje bezpośrednie na Ukrainie, w’ tym lokowanie kapitału produkcyjnego (ze względu na tanią siłę roboczą i wspólną granicę z UE).

– c) Ze względu na silne uzależnienie surowcowe Ukrainy od Rosji trudno jednak będzie tej pierwszej w pełni zdyskontować szanse, jakie przyniesie bliskość Wschodniego Wymiaru UE.

– d) Ważne będzie ustanowienie strefy wolnego handlu pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą.

– e) Wzrośnie wsparcie UE dla takich inicjatyw regionalnych jak: INOGATE (Międzypaństwowy Transport Ropy i Gazu do Europy) oraz TRACECA (Transkaukaska Inicjatywa w Zakresie Budowy Dróg i Torów Kolejowych),26 co powinno być zdyskontowane również przez Polskę.

– f) Ukraina stanie się ważnym krajem tranzytowym w przerzucaniu towarów UE na Środkowy Wschód.

– g) Nastąpi techniczna modernizacja przejść granicznych między Ukrainą a Polską, Słowacją i Węgrami.

– h) Można spodziewać się przesunięcia na Ukrainę programów pomocowych skierowanych do krajów położonych poza UE, z których dotychczas korzystały Polska, Słowacja, Węgry i inne kraje kandydujące. Finansowanie Wschodniego Wymiaru spocznie niemal wyłącznie na funduszach unijnych, na czym może skorzystać granicząca z nim Ukraina.

– i) Szybsza powinna być transgraniczna cyrkulacja kapitału, towarów i usług.

– D. Konsekwencje społeczne

– a) Kraje nowo przyjęte do UE, które stopniowo do 2006 r. staną się w pełni związane postanowieniami i standardami zdefiniowanymi w pierwszym porozumieniu z Schengen z 1985 r. oraz w Porozumieniu Wykonawczym z Schengen z 1990 r.27 będą musiały wprowadzić wizy dla obywateli Ukrainy oraz wszystkich krajów należących do Wspólnoty Niepodległych Państw,

– b) Wprowadzenie bardziej restryktywnych kontroli na wschodniej, zewnętrznej granicy UE (m.in. z Ukrainą) może wpłynąć ograniczająco na wyjazdy obywateli ukraińskich do krajów sąsiednich.

– c) Ograniczeniu mogą ulec kontakty’ przygraniczne.

– d) Można jednak spodziewać się wzmocnienia ochrony praw człowieka na

Leave a Reply