WYMIAR UE ROLA POLSKI CZ. II

– B. Konsekwencje polityczne

– a) Wzrośnie stabilizacja w regionie Europy Wschodniej i Południowo- Wschodniej.

– b) Ukraina będzie musiała wybrać pomiędzy dotychczasowym przedmiotowym traktowaniem jej przez Rosję (swego głównego partnera w polityce zagranicznej), a podmiotowym traktowaniem przez Polskę i Unię Europejską, zachowując przy tym równowagę między nimi. Ukraina znajdzie się więc w środku pomiędzy Rosją a UE i wyhór dokonany przez nią będzie de facto wyborem pomiędzy’ uzależnieniem a polityką suwerenności.2’1

– c) Dzięki staraniom Polski mogą pojawić się próby bardziej zdecydowanego zbliżenia Ukrainy do Wschodniego Wymiaru UE. Może to z kolei wywołać niechęć Federacji Rosyjskiej, mogącej podejmować próby zatrzymania Ukrainy w swojej strefie wpływów, tym bardziej że Rosja utraci wpływy w trzech wchodzących do UE (a wkrótce także do NATO) republikach bałtyckich.

– d) Nastąpi wzmocnienie współpracy pomiędzy UE (Polską) a Ukrainą w zakresie polityki sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (ze względu na wspólną granicę), w tym w zakresie wspólnego zwalczania in.in. przestępczości zorganizowanej, nielegalnego handlu bronią i prania brudnych pieniędzy.23

– e) Potrzebna stanie się koordynacja działań polsko-ukraińskiej administracji granicznej.

Jakie konsekwencje może wywołać ściślejsze powiązanie z Rosją pokazuje casus Białorusi, która praktycznie znajduje się w niebycie międzynarodowym. (Jest on wprawdzie także pochodną marginalizacji prezydenta A.Łukaszenki przez, demokratyczną część społeczności międzynarodowej.) 25 Wspólna Strategia UE dla Ukrainy, op.cit.. s.238.

– f) Wschodni Wymiar (z udziałem Polski) może być reprezentantem lub nośnikiem interesów Ukrainy i innych krajów trzecich (sąsiedzkich) z Europy Środkowej i Wschodniej w Unii Europejskiej.

Leave a Reply