Wymiany akademickie oraz współpraca międzynarodowa

a. Należy zintensyfikować współpracę instytucji szkolnictwa wyższego i jednostek badawczych w całej Europie – szczególnie z instytucjami w nowych państwach członkowskich – co pozwoli na:

– szkolenie i wymianę kadry wykładowców

– wymianę studentów na podstawie systemu wzajemnego uznawania kwalifikacji oraz stworzenie systemów transferu punktów ułatwiających ich uznawanie

– opracowanie programów nauczania i wspólnych programów, również w kontekście kształcenia ustawicznego

– wprowadzenie wspólnego nadzoru nad pracami doktorskimi

– opracowanie nowoczesnych metod nauczania

– ustanowienie wspólnych przedmiotów kształcenia w ramach nauczania na odległość

– wyposażenie bibliotek i centrów dokumentacji

– wykorzystanie nowych technologii informatycznych.

b. Należy pobudzać mobilność wykładowców i studentów, organizując praktyki zagraniczne dla kadry wykładowców oraz przyznając stypendia lub subsydia i granty dla studentów.

c. W szczególności należy wspierać, również finansowo, międzynarodowy wspólny nadzór nad pracami doktorskimi.

d. W celu wspierania mobilności studentów należy – w razie potrzeby – zawierać umowy o uznawaniu kwalifikacji studentów, którzy spełniają kryteria określone w programach Studiów Europejskich oraz w umowach o wymianie studentów. Należy promować stosowanie Suplementu do Dyplomu oraz systemu transferu punktów, szczególnie systemu ECTS (European Credit Transfer System – Europejski System Przeniesienia Ocen).

e. W zakresie szerszym niż pozostali studenci, studenci Studiów Europejskich powinni być zachęcani do korzystania z istniejących programów, dotyczących mobilności studentów: należą do nich programy Unii Europejskiej, regionalne programy wymiany oraz możliwości wynikające z umów dwustronnych.

f. Należy promować kontakty i współpracę europejskich instytucji szkolnictwa wyższego i jednostek badawczych z jednostkami na innych kontynentach, które w wielu przypadkach prezentują nowatorskie podejście do Studiów Europejskich.

g. W tym duchu ważne jest zintensyfikowanie współpracy między państwami członkowskimi Rady Europy a innymi organizacjami międzynarodowymi pod kątem określania priorytetów, wymiany i upowszechniania dokumentów oraz opracowywania wspólnych programów i projektów pilotażowych.

Leave a Reply