Wykładowcy/badacze

a. Rządy lub jednostki szkolnictwa wyższego – w zależności od kompetencji – powinny podjąć różne działania, mające na celu podniesienie kwalifikacji wykładowców/badaczy:

– zapewnienie struktur, warunków pracy oraz systemu zachęt (nowe stanowiska, konkretna pomoc finansowa w postaci nagród, subsydiów, grantów wydawniczych itp.), umożliwiających pozyskanie kreatywnych wykładowców/badaczy dla badań nad zagadnieniami europejskimi

– promowanie oraz utrzymywanie wysokiej jakości nauczania i badań, poprzez wprowadzenie procedur oceny opartej na standardach krajowych i międzynarodowych

– zapewnienie stopniowej wymiany kadr poprzez pozyskiwanie młodych pracowników naukowych, którym należy zaoferować precyzyjnie zdefiniowane perspektywy rozwoju kariery zawodowej

– selektywne wspieranie młodych wykładowców/badaczy oraz oferowanie im większych możliwości uzyskiwania kontraktów badawczych.

b. W celu promowania badań nad zagadnieniami europejskimi należy podejmować działania – zgodne z ogólnymi priorytetami finansowymi, określonymi przez dany rząd – na rzecz pozyskiwania badaczy dla dziedzin nie objętych obecnymi programami badawczymi, zgodnie z następującymi wymogami:

– system finansowania – otwarty i zgodny z zasadami konkurencyjności – powinien być uzależniony od jakości badań

– szczególnego wsparcia należy udzielać interdyscyplinarnym badaniom głównych problemów, stojących przed społeczeństwem europejskim, lub tym badaniom, które oferują możliwości łączenia różnych dziedzin

– należy kłaść nacisk na pracę zespołową na szczeblu lokalnym, krajowym, regionalnym i międzynarodowym

– specjaliści w danej dziedzinie powinni być zobowiązani do upowszechniania wyników badań w kręgach akademickich i w społeczeństwie.

c. W celu zaspokojenia ogólnego zapotrzebowania wykładowców/badaczy na wyczerpujące informacje oraz na dokumentację dotyczącą Studiów Europejskich, rządy i instytucje szkolnictwa wyższego powinny zadbać, aby istniejące zbiory danych były dostępne dla wszystkich badaczy, z zachowaniem wymogów związanych z ochroną danych.

Leave a Reply