Wspólne grupy operacyjno-dochodzeniowe (joint investigation teams)

W wyniku porozumienia kilku zainteresowanych państw członkowskich może powstać wspólna grupa operaeyjno-dochodzeniowa, ustanowiona w określonym celu i na określony w porozumieniu czas z możliwością przedłużenia na mocy

Szerzej na lemat współpracy organów ścigania w świetle unormowań Konwencji zob.: M.Płachta, Rola organów ścigania w systemie międzynarodowej pomocy w sprawach karnych opartym na Konwencji Unii Europejskiej z 2000 r, w: Unia Europejska – wyzwanie dla polskiej Policji, red. W.Pływaczewski, G.Kędzierska, P.Bogdalski. Szczytno 2003, s.206. kolejnego porozumienia. Grupy takie można tworzyć na wniosek jednego z państw w przypadku, kiedy dochodzenie prowadzone w jednym państwie wymaga jeszcze przeprowadzenia śledztwa związanego z innymi państwami członkowskimi lub kiedy organy kilku państw’ członkowskich prowadzą dochodzenia w sprawach karnych wymagających skoordynowanego, wspólnego działania zaangażowanych państw’. Skład takiej grupy powinien zostać ustalony wspólnie. Parlament zaproponował zamieszczenie w tekście Konwencji przepisu, który by expressis verbis wykluczał udział w zespole pracowników wymiaru sprawiedliwości zainteresowanego państwa, co uzasadniał koniecznością rozdzielenia funkcji operacyjno-dochodzen!owych od sądowych. Poprawka nie została uwzględniona.

Członkowie grupy w związku ze swoją działalnością pozyskują pewne informacje, które mogą zostać wykorzystane tylko w określonych celach, jakie wyliczono w treści Konwencji, którymi są:

– cele, dla których powołano grupę

– wykrycie i ściganie innych przestępstw (w takim przypadku konieczne jest udzielenie zgody przez zainteresowane państwo członkowskie)

– zapobieżenie nagłemu i poważnemu zagrożeniu bezpieczeństwa publicznego

– w pewnym stopniu inne cele, jeżeli zostanie to uzgodnione między państwami członkowskimi, które powołały grupę.

Parlament uznał dwa ostatnie punkty za zbyt ogólne oraz niejasne i w związku z tym podkreślił, że może zachodzić obawa popełniania w tej kwestii nadużyć, a więc wykorzystywania zdobytych informacji dla celów niezgodnych z Konwencją. Stąd propozycja usunięcia obu punktów. Ostatecznie Konwencja zezwala na wykorzystywanie informacji w sposób określony we wszystkich przytoczonych punktach.

Leave a Reply