Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa

– 1, Kompetencje Unii w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa obejmują wszelkie dziedziny polityki zagranicznej i wszelkie sprawy dotyczące bezpieczeństwa Unii, w tym stopniowe określanie wspólnej polityki obronnej, która może prowadzić do wspólnej obrony.

– 2. Państwa Członkowskie popierają, aktywnie i bez zastrzeżeń, politykę zagraniczną i bezpieczeństwa Unii w duchu lojalności i wzajemnej solidarności oraz wykonują akty przyjęte przez Unię w tej dziedzinie. Powstrzymują się od działań, które byłyby sprzeczne z interesami Unii lub mogłyby zaszkodzić jej skuteczności.

– Dziedziny działań wspierających, koordynujących i uzupełniających. Unia może podejmować działania wspierające, koordynujące i uzupełniające.

– 2. Dziedzinami działań wspierających, koordynujących i uzupełniających na poziomie europejskim są:

– przemysł,

– ochrona i poprawa zdrowia ludzkiego,

– edukacja, szkolenie zawodowe, młodzież i sport,

– kultura,

– ochrona ludności.

– 3. Akty prawnie wiążące przyjęte przez Unię na podstawie postanowień specyficznych dla tych dziedzin, określonych w części Ul, nie mogą prowadzić do harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych Państw Członkowskich.

– Klauzula elastyczności

– 1. Jeżeli działanie Unii okaże się niezbędne do osiągnięcia, w ramach polityk określonych w’ części III, jednego z celów Konstytucji, a Konstytucja nie przewidziała kompetencji do działania wymaganego w tym celu, Rada Ministrów, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji i po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, podejmuje właściwe działania.

– 2. Stosując procedurę kontrolowania zasady subsydiarności określonej w artykule 9 ustęp 3, Komisja zwraca uwagę parlamentów narodowych Państw Członkowskich na wnioski oparte na niniejszym artykule.

– 3. Postanowienia przyjęte na podstawie niniejszego artykułu nie mogą prowadzić do harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych Państw’ Członkowskich, jeżeli Konstytucja wyklucza taką harmonizację.

Leave a Reply