Wnioski o udzielenie pomocy – procedury i formalności cz. II

W przypadku, kiedy wykonanie wniosku nie jest możliwe lub nie można wniosku wykonać całkowicie w zgodzie z wymogami postawionymi przez państwo wnioskujące, Rada zaproponowała wprowadzenie obowiązku niezwłocznego udzielenia informacji o tym fakcie. Ponadto państwo, do którego zwrócono się z wnioskiem o pomoc prawną, może wskazać warunki, które muszą zostać spełnione, żeby wniosek został zrealizowany i pomoc udzielona. Między państwami może zostać zawarte wstępne porozumienie co do prowadzenia dalszych działań (porozumienie takie może być uzależnione od spełnienia postawionych warunków). Parlament zaproponował, żeby państwo, które ma udzielić pomocy, określiło termin realizacji wniosku.

Ostatecznie dodane zostały dwa paragrafy. Jeden reguluje przypadek, kiedy termin wskazany przez wzywające państwo nie zostanie dotrzymany: jeśli z uzasadnienia podania terminu wynika, ze każde opóźnienie może niekorzystnie wpłynąć na skuteczność czynności postępowania, wówczas odpowiednie organy państwa członkowskiego, do którego skierowano wniosek, powinny niezwłocznie zawiadomić organy wzywającego państwa i wskazać warunki, które powinny zostać spełnione, żeby wykonanie wniosku było możliwe. Drugi paragraf odnosi się cło sytuacji podobnej jak opisana powyżej, z tym że można przewidzieć, że wskazany termin nie będzie dotrzymany – w tym przypadku organy władzy państwa wezwanego niezwłocznie poinformują o przybliżonym terminie wykonania wniosku, a władze państwa wzywającego zawiadomią, czy w świetle tej nowej okoliczności złożony wniosek jest nadal aktualny.

Leave a Reply