Właściwe wdrożenie ustawy do praktyki

Właściwe wdrożenie ustawy do praktyki jest więc zadaniem o szczególnym znaczeniu. Proces ten powinien nastąpić sprawnie z uwagi na charakter przyjętych rozwiązań. Warto w szczególności zwrócić uwagę na następujące okoliczności:

– 1. Ustawa, tworząc preferencje dla gospodarstw rodzinnych, znajduje solidne oparcie w Konstytucji, która takie właśnie gospodarstwa uznała za podstawę ustroju rolnego w Polsce.

– 2. Powstała możliwość dyskretnej kontroli państwa nad prywatnym rynkiem ziemi rolniczej. Przedmiotem zainteresowania państwa nie jest cały obrót, a jedynie tc transakcje, w których nabywcy nie spełniają określonych ustawowo kryteriów.

– 3. Istnieje możliwość elastycznego stosowania instrumentu pierwokupu, stosownie do miejscowych warunków i okoliczności towarzyszących transakcji. Wbrew temu, co usiłują sugerować niektórzy z jej krytyków, jest to niewątpliwą zaletą tej ustawy. Przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu lub rezygnacji z prawa pierwokupu oczywiste są tylko sytuacje skrajne. Wiadomo że nie miałoby sensu korzystanie z pierwokupu państwowego, gdy brak jest innego kandydata na nabywcę, a gospodarstwo nabywcy spełnia wszystkie kryteria gospodarstwa rodzinnego poza jednym, np. rolnik mieszka w niewłaściwej gminie. Zastosowanie tego uprawnienia byłoby natomiast zasadne, jeśli trafiające do obrotu rynkowego grunty o dużej powierzchni chcieliby nabyć miejscowi rolnicy indywidualni, zaś kandydat na ich nabywcę nie tylko nie spełnia żadnego z kryteriów ustawowych, lecz ua dodatek jest już właścicielem gruntów rolnych położonych w innych częściach kraju, a ich areał znacznie przekracza ustawowe granice. Większość przypadków, z jakimi będziemy mieć do czynienia w praktyce, wymagać będzie analizy różnych aspektów i uwzględnienia lokalnej specyfiki. Nie sposób z góry ustawowo przesądzić, kiedy prawo pierwokupu państwowego powinno być wykorzystane.

– 4. Utrudnienia i komplikacje w procedurze zawierania transakcji sprzedaży gruntów wprowadzone przez ustawę należy uznać za relatywnie niewielkie. Z punktu widzenia osób przyzwyczajonych do dotychczasowych, całkowicie liberalnych zasad, są to oczywiście ograniczenia, które mogą być traktowane jako swoista dolegliwość. Trzeba wykazać się kwalifikacjami, podać miejsce swego zameldowania, przedstawić dowody potwierdzające osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego, ujawnić posiadane grunty, względnie oświadczyć, że się wymogów ustawy nie spełnia.

Leave a Reply