Większość kwalifikowana

– 1. Jeżeli Rada Europejska lub Rada Ministrów’ podejmuje decyzje większością kwalifikowaną, taką większość stanowa większość Państw Członkowskich, reprezentująca co najmniej trzy piąte ludności Unii.

– 2. Jeżeli Konstytucja nie wymaga, aby Rada Europejska lub Rada Ministrów stanowiły na wniosek Komisji lub jeżeli Rada Europejska lub Rada Ministrów nie stanowi z inicjatywy Ministra Spraw Zagranicznych Unii, wymaganą większość kwalifikowaną stanowią dwie trzecie Państw Członkowskich, reprezentujących co najmniej trzy piąte ludności Unii.

– 3. Postanowienia ustępów I i 2 wchodzą w życie 1 listopada 2009 roku, po przeprowadzeniu wyborów do Parlamentu Europejskiego, zgodnie z postanowieniami artykułu 19.

– 4. Jeżeli w części III Konstytucja przewiduje, że ustawy europejskie i europejskie ustaw’y ramowe są uchwalane przez Radę Ministrów zgodnie ze szczególną procedurą ustawodawczą. Rada Europejska może przyjąć, z własnej inicjatywy oraz jednomyślnie, po co najmniej sześciomiesięcznym okresie rozpatrywania, decyzję zezwalającą na przyjęcie takich ustaw europejskich i europejskich ustaw ramowych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą. Rada Europejska stanowi po konsultacji z Parlamentem Europejskim i poinformowaniu parlamentów narodowych.

Jeżeli w części III Konstytucja przewiduje, że w danej dziedzinie Rada Ministrów stanowi jednomyślnie, Rada Europejska może przyjąć, z własnej inicjatywy oraz jednomyślnie, decyzję europejską zezwalającą Radzie Ministrów na stanowienie w tej dziedzinie większością kwalifikowaną. Wszelkie inicjatywy podejmowane przez Radę Buropejską na podstawie niniejszego akapitu są przekazywane parlamentom narodowym nie później niż cztery miesiące przed podjęciem takiej decyzji.

– 5. W Radzie Europejskiej, jej przewodniczący oraz przewodniczący Komisji nie biorą udziału w’ glosowaniu.

Leave a Reply