Ważniejsze aspekty integracji z Unią Europejską

Jednym z ważniejszych aspektów integracji z Unią Europejską jest także kształtowanie spojrzenia na nasze problemy z poziomu globalizacji i zmian zachodzących w całej UE. Takie podejście wymaga istotnej zmiany poznawczej, również wśród polskich orędowników prozachodniej modernizacji. Każda koncepcja teoretyczna jest w jakiejś mierze naznaczona lokalnym kolorytem. Można wyróżnić pewne kwestie, które (w zależności od geograficznego i społecznego umiejscowienia tego, kto się nimi posługuje) niemal nieuchronnie postrzegane są w odmiennej perspektywie. Teorie rozwoju społecznego nie są w tym względzie wyjątkiem. Czym innym jest modernizacja lub globalizacja z perspektywy tych, którym przynoszą one korzyści, a czym innym dla tych, którzy na tych procesach tracą.

W Polsce nazbyt często zwolennicy modernizacji rozpatrują transformację w kategoriach „zewnętrznych’’, przenoszenia pewnych koncepcji z Zachodu, z pominięciem jakościowych odmienności działania kapitalizmu w krajach znajdujących się na różnych poziomach rozwoju. Od niedawna część z nich modyfikuje swoje podejście w- kierunku bardziej endogennym, uwzględniającym narodową specyfikę i odmienność. W sferze gospodarczej wiąże się to z poszukiwaniem lokalnych strategii i zasobów mogących dać Polsce przewagę konkurencyjną (rozwijanie nisz eksportowych, indywidualna przedsiębiorczość, zdolności adaptacyjne Polaków itd.).15 W sferze kultury takie podejście prowadzi do tezy, że zmiany powinny przynajmniej częściowa mieć uprawomocnienie tradycjonalne, a modernizacja wymaga zachowania równowagi między nowoczesnością i tradycją. Zbyt gwałtowne zmiany mogą bowiem spowodować wyobcowanie ich promotorów ze społeczeństwa i zakwestionowanie nieakceptowanych reform. Przeciwdziałanie takim tendencjom wymaga budowania niezbędnego poziomu spójności społecznej oraz zwiększania identyfikacji wspólnotowej i panstwow’ej.

Leave a Reply