Unijne średnie zaniżają kraje śródziemnomorskie

Unijne średnie zaniżają kraje śródziemnomorskie, jak np. Włochy, Grecja, południowa Francja i południowa Hiszpania, gdzie niewielkie obszarowo gospodarstwa są naturalnym elementem struktury o specyficznym dla regionu ukierunkowaniu produkcji. Jeszcze większy był dystans, mierzony udziałem wc władaniu gruntami większych gospodarstw (o powierzchni powyżej 20 ha), dzielący Polskę od tych krajów UE, gdzie dominuje rolnictwo typowe dla naszej strefy geograficznej. W przypadku Wielkiej Brytanii ten wskaźnik wynosił około 95%, Francji – 92%, Danii – 89% i Niemiec – 85% (por. tabelę 2). Wśród przedstawionych przykładów warto zwrócić uwagę na ostatni z tych krajów, gdzie w związku z włączeniem terytorium byłej NRD dokonuje się podobny, jak w Polsce, proces restrukturyzacji i prywatyzacji uspołecznionego rolnictwa.

O zmianach, jakie pod tym względem następują ostatnio w Polsce można się przekonać na podstawie wyników najnowszego Powszechnego Spisu Rolnego. Lata 1996-2002 nie przyniosły nam zasadniczej poprawy (patrz tabela 3).

W ciągu sześciu lat, jakie upłynęły od poprzedniego spisu, liczba gospodarstw rolnych powyżej 1 ha zmniejszyła się o 4,4%, a przeciętna powierzchnia takiego gospodarstwa wzrosła do 8,44 ha, tj. o około 1,8 %. Także zmiany wskaźnika udziału we władaniu gruntami grupy większych obszarowo gospodarstw można uznać za relatywnie niewielkie – udział gospodarstw powyżej 50 ha wzrósł zaledwie o 3%. Znacząco wzrosła jedynie liczebność i udział grupy 20-50 ha i jest to element pozytywny, który wskazuje, że część rolników podjęła niezbędne działania. Jest to dopiero początek drogi, jaką muszą przejść, o czym świadczy fakt, iż w UE liczebność także lej grupy wyraźnie maleje. Obserwowana tendencja do polaryzacji struktury obszarowej gospodarstw, w wyniku której wzrasta stopniowo liczba większych gospodarstw oraz areał gruntów w ich dyspozycji, a jednocześnie wzrastająca liczebność i udział najmniejszych gospodarstw, jest w Polsce zbyt słabo zaznaczona.

Leave a Reply