Trybunał Obrachunkowy

– 1. Trybunał Obrachunkowy jest instytucją, która sprawuje kontrolę rachunków.

– 2. Trybunał Obrachunkowy kontroluje rachunki wszystkich dochodów i wydatków Unii oraz zapewnia należyte zarządzanie finansami.

– 3. W skład Trybunału Obrachunkowego wchodzi jeden obywatel z każdego Państwa Członkowskiego. W wykonywaniu swych obowiązków członkowie Trybunału Obrachunkowego są w pełni niezależni.

– Organy doradcze Unii

– 1. Parlament Europejski, Rada Ministrów i Komisja są wspomagane przez Komitet Regionów i Komitet Ekonomiczno-Społeczny, pełniące funkcje doradcze.

– 2. W skład Komitetu Regionów wchodzą przedstawiciele wspólnot regionalnych i lokalnych, posiadający mandat wyborczy społeczności regionalnej lub lokalnej, bądź odpowiedzialni politycznie przed wybranym zgromadzeniem.

– 3. W skład Komitetu Ekonomiczno-Społecznego wchodzą przedstawiciele organizacji pracodawców, pracowników oraz inni przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności z dziedzin społeczno- ekonomicznej, obywatelskiej, zawodowej i kultury.

– 4. Członków’ Komitetu Regionów i Komitetu Ekonomiczno-Społecznego nie wdążą żadne instrukcje. Są w pełni niezależni w wykonywaniu swych funkcji, w ogólnym interesie Unii.

– 5. Zasady regulujące skład tych Komitetów, wyznaczanie ich członków’, ich uprawnienia i funkcjonowanie są określone w artykułach I i 1-292 – II1-298. Na wniosek Komisji, Rada Ministrów dokonuje, w regularnych odstępach czasu, przeglądu zasad określających skład Komitetów, uwzględniając gospodarczy, społeczny i demograficzny rozwój Unii.

Leave a Reply