Treść i metody istytucji szkolnictwa wyższego

Poniższe punkty adresowane są do rządów oraz do instytucji szkolnictwa wyższego, w zależności od podziału kompetencji w danym państwie.

a. Społeczność akademicka pow inna opracować ściślejszą typologię Studiów Europejskich, biorąc pod uwagę ich rodzaj, intensywność zajęć w ramach danego przedmiotu oraz jego cel.

b. Powinna istnieć możliwość modyfikacji programów studiów w celu zaspokojenia potrzeb dotyczących programów nauczania o charakterze pełnym i modułowym.

c. Programy Studiów Europejskich powinny obejmować zarówno wiedzę o cywilizacji europejskiej, jak i o ekonomicznych, prawnych oraz politycznych procesach integracyjnych.

d. Zasadą ogólną powinno być wprowadzanie modułów na temat historii pojmowania Europy, demokratycznej kultury europejskiej oraz europejskich idei demo kraty czn ych.

e. Nauka języków europejskich powinna stanowić obowiązkowy element programu nauczania.

f. Programy Studiów Europejskich powinny uwzględniać studia nad koncepcjami Europy oraz ich symbolicznym wyrazem.

g. W wielu przypadkach należy zmodyfikować dotychczasowe metody nauczania tak, aby opracować przedmioty prawdziwie interdyscyplinarne, zachęcające studentów do aktywnego zaangażowania, wymagające badań i poszukiwań oraz wykorzystujące nowe technologie.

h. W każdym przypadku i na każdym uniwersytecie należy wprowadzać mechanizmy zapewniające jakość nauczania oraz uznawanie nabytych kwalifikacji.

i. Ponieważ Europa stanowi otwartą rzeczywistość, zarówno przedmioty ogólne, jak i specjalistyczne powinny opierać się na badaniach naukowych, co podniesie wartość Studiów Europejskich, upowszechni je oraz nada im odpowiedni status.

Leave a Reply