Termin Północny Wymiar Unii Europejskiej

Termin Północny Wymiar Unii Europejskiej po raz pierwszy oficjalnie pojawił się w mowie wygłoszonej przez prezydenta Finlandii Martti Ahtisaarrego w czerwcu 1994 r. na estońskim Uniwersytecie w Tartu i byl następnie intensywnie lansowany przez fiński rząd. Widoczne to było m.in. w drugim półroczu 1997 r. podczas sprawowania przez ten kraj Prezydencji. Inicjatywa Północnego Wymiaru była ewidentnie powiązana z fińską polityką wobec UE i stanowiła jeden z centralnych elementów polityki zagranicznej tego kraju: „Celem ND miało być koordynowanie przedsięwziąć UE w regionie Morza Bałtyckiego oraz zachowań państw unijnych tworzących ten Wymiar. Ponadto zamiarem było powiązanie obecności UE w regionie, aby w ten sposób osiągnąć efekt synergii i przyczynić sią do przezwyciężenia różnic w rozwoju społeczno- ekonomicznym pomiędzy Wschodem i Zachodem. Północny Wymiar UE bazuje na założeniu, że istniejące wzajemnie od siebie zależne gospodarki regionu Morza Bałtyckiego mogłyby zostać wykorzystane dla dobra wszystkich krajów

Na temat definicji Północnego Wymiaru UE zobacz szerzej: J.Ruszkowski, Pomorze Zachodnie w Północnym Wymiarze…, op.cit., s.47-60. partycypujących w ND. Dokonanie tępo mogłoby sią odbyć w ramach istniejących już instrumentów UE, czyli bez dodatkowego dofinansowania”.7

W planach jest powołanie konferencji ministerialnej, w której skład wchodziliby przedstawiciele państw członkowskich UE oraz partnerów partycypujących w Północnym Wymiarze pozostających poza UE (po najbliższym rozszerzeniu będą to: Islandia, Norwegia oraz Rosja). Konferencje ministerialne mają być wsparciem dla Komisji Europejskiej w zakresie konkretyzowania tego Wymiaru.8

Leave a Reply