System ochrony praw cłowieka w Europie

Pierwszy z tych systemów wykreowany został przez państwa będące członkami powstałej 5 maja 1949 r. Rady Europy poprzez ustanowienie 4 listopada 1950 r. w Rzymie EKPCz (która weszła w życic 8 września 1953 r. z chw ilą jej ratyfikacji przez dziesięć państw). Konwencja była bezpośrednią kontynuacją idei zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 10 grudnia 1948 r. Podczas opracowywania tckslu Konwencji ograniczono się do tych praw i wolności, co du których osiągnięto porozumienie wśród członków Rady Europy i które to prawa oraz wolności były najważniejsze i realne było. iż Konwencja będzie je realnie gwarantować. Ten katalog byl sukcesywnie powiększany oa drodze protokołów dodatkowych. Po reformie proceduralnej wprowadzonej przez protokół jedenasty, od 1 listopada 1998 r. zamiast Europejskiej Komisji [’raw Człowieka i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka funkcjonuje jednolity Europejski Trybunał Praw Człowieka, do którego kompetencji należy jurysdykcja we wszystkich sprawach wniesionych w drodze skarg indywidualnych (art. 34) bądź międzypaństwowych (art. 33). w których skarżący uważa, iż państwo-strona EKPCz dopuściło się naruszenia prawa gwarantowanego przez Konwencję. Na wniosek Komitetu Ministrów Rady Europy Trybunał wydaje także opinie, W większości państw, które ratyfikowały EKPCz, jest ona integralną częścią ich porządków prawnych i w związku z tym stanowi podstawę orzekania dla organów sądowych i administracyjnych – por.: H.Suchocka, Europejska Konwencja system, stworzony w ramach WE z Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości z siedzibą w Luksemburgu.

We Wspólnotach mamy obecnie do czynienia ze swoistym systemem ochrony praw człowieka opartym na orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, który chroni zasady ogólne prawa wspólnotowego zawierające także prawa podstawowe. Formułując kategorię praw uznanych za takowe czerpie on inspirację z dwóch źródeł – są nimi, po pierwsze, dokumenty międzynarodowe, takie jak EKPCz, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Europejska Karta Socjalna, Pakty Praw Człowieka czy też konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy,10 a po drugie, należą do nich tradycje konstytucyjne państw członkowskich. W ten sposób Trybunał Sprawiedliwości wykształcił poprzez swoje orzecznictwo swoistą kategorię „praw podstawowych”, których treść ustalana jest na podstawie konkretnych orzeczeń.

Leave a Reply