Sylwetka absolwenta i perspektywy na rynku pracy

Od początku wprowadzenia studiów licencjackich, Centrum Europejskie czyniło starania o wprowadzenie obowiązkowych lektoratów języków europejskich. Stało się to możliwe dwa lata temu. Obecnie studentów CE UW obowiązuje lektorat języka francuskiego ze względu na jego kluczowe znaczenie w procesach integracji europejskiej (jest to język, w którym stanowione jest prawo europejskie i zarazem podstawowy język administracji w Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu). Podczas gdy dobra znajomość angielskiego jest milcząco założona, Centrum oferuje pewną liczbę zajęć w tym języku i planuje rozszerzenie obowiązku lektoratów o jeszcze jeden język, co może w przyszłości zaowocować prowadzeniem większości dydaktyki w językach zachoduio- europejskich.

Absolwenci europeistyki powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu rozmaitych dyscyplin: politologii, socjologii, ekonomii, prawa, stosunków międzynarodowych, statystyki czy informatyki, wzbogaconą o dobrą znajomość europejskiej tradycji, historii i kultury oraz społeczno-politycznych, ekonomicznych i prawnych uwarunkowań integracji europejskiej, jak też różnorodnych aspektów funkcjonowania jej struktur i instytucji (ze szczególnym uwzględnieniem dostosowań Polski do członkostwa w UE). Absolwenci powinni również posiadać umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia oraz rozumienia i analizowania wymienionych wyżej zagadnień, a ponadto posługiwać się językami europejskimi. W zależności od ukończonej specjalności będą oni przygotowani do podjęcia pracy w administracji państwowej i samorządowej, instytucjach oraz organizacjach krajowych i międzynarodowych, organach wspólnotowych, biznesie działającym na arenie międzynarodowej, instytucjach badawczych, placówkach kulturalnych, wydawnictwach, środkach masowego przekazu itd. Mogą też podejmować pracę w szkolnictwie po spełnieniu określonych odrębnymi przepisami wymagań.

Leave a Reply