Swobodny przepływ towarów

Pierwszą z czterech wolności jest swobodny przepływ towarów, stanowiący fundament jednolitego rynku UE. Sposobem osiągnięcia pełnej swobody wymiany towarowej pomiędzy krajami członkowskimi jest niedopuszczanie do powstawania barier technicznych, wzajemne uznawanie i harmonizacja techniczna.

Normy prawa wspólnotowego stanowią, że ,, krajowe przepisy techniczne nie mogą wprowadzać w zakresie swobodnego przepływu towarów ograniczeń ilościowych lub środków mających takie same lub podobne skutki” (artykuły 28 i 30 Traktatu o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej). Zasada ta znalazła potwierdzenie w słynnym orzeczeniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Cassis de Dijon,1’’ wyznaczając fundamentalne elementy zasady wzajemnego uznawania, które oznaczają, że:

– wyroby legalnie wyprodukowane lub wprowadzone na rynek w jednym państwie mają zapewniony swobodny dostęp do tynku całej Wspólnoty, jeżeli spełniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa nałożony na nie przez państwo członkowskie eksportujące produkty

– w przypadku braku wspólnotowych środków’ prawnych państwa członkowskie mogą wprowadzać własne przepisy obowiązujące na ich terytorium

– utrzymanie przez państwo członkowskie przepisów ograniczających swobodny przepływ towarów jest możliwe tylko w szczególnych przypadkach14 (ochrona moralności publicznej, porządku i bezpieczeństwa publicznego), a także ze względu na inne ważne względy społeczne, określone w orzecznictwie ETS (ochrona środowiska, zdrowia, konsumenta oraz bezpieczeństwo), przy

Leave a Reply