Swoboda przepływu osób

Swoboda poruszania się i osiedlania ma zastosowanie do trzech grup podmiotowych: pracowników najemnych, pracowników samodzielnych oraz innych osób (np. studentów oraz emerytów). Każdy obywatel Unii Europejskiej, niezależnie od miejsca zamieszkania, może korzystać z prawa do poruszania się pracowników najemnych, o ile wykonuje działalność zawodową w innym państwie

Dotyczy to w szczególności branży telekomunikacyjnej, energetycznej i transportu lotniczego. członkowskim. Zasada ta ma również zastosowanie w odniesieniu do pracowników samodzielnych i pozostałych podmiotów uprawnionych.20

Prawo obywateli Unii Europejskiej do swobodnego przemieszczania się oznacza w efekcie uprawnienie do pracy, życia, osiedlania się i korzystania ze zdobyczy socjalnych w jakimkolwiek miejscu na terenie UE, bez względu na przynależność państwową. Kraj członkowski może jednak – zgodnie z przepisami – rezerwować niektóre miejsca pracy wyłącznic dla swoich obywateli. Takie zasady dotyczą m.in. zatrudnienia w administracji publicznej, policji, siłach porządkowych oraz w dyplomacji. Są to sfery, które mogą być ograniczane dla innych obywateli państw członkowskich.

Swoboda przepływu osób pomaga niewątpliwie w zapewnieniu harmonijnego rozwoju rynku pracy i ułatwia dostęp do niego wszystkim zainteresowanym. Stwarza jednocześnie warunki do wzajemnego uznawania dyplomów oraz zapewnia przemieszczającym się osobom niezbędne uprawnienia socjalne. Dotyczy możliwości korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego, systemu edukacji oraz innych elementów.

Wspólnota osiągnęła niewątpliwie znaczny postęp w liberalizacji przepływu obywateli. W ślad za uregulowaniami prawnymi nie idą jednak zbyt szybko zmiany społeczne. Przemieszczanie się ludzi jest bowiem nadal w znacznym stopniu ograniczone przez istniejące bariery kulturowe i językowe. Z tego względu korzystanie z tego uprawnienia będzie przede wszystkim szansą dla młodego pokolenia Europejczyków, którzy – jak wskazują badania – coraz lepiej znają języki krajów „Piętnastki”.

Leave a Reply