Swoboda przepływu kapitału i płatności

Swobodny przepływ kapitału i płatności ma charakter autonomiczny, co oznacza, że nie mieści się ani w sferze wolności przedsiębiorczości, ani w zakresie wolności świadczenia usług. Niemniej jednak stanowi warunek wstępny dla skutecznego wykonywania innych swobód (jak np. swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej).

Przepływ kapitałów oznacza operacje finansowe związane z inwestowaniem funduszy, natomiast bieżące płatności definiowane są jako transfer pieniędzy, które stanowią należność w określonej transakcji.21 W praktyce oznacza to, że np. obywatele jednego kraju mogą kupić dom w innym państwie, otworzyć tam rachunek bankowy lub lokatę terminową. Przedsiębiorstwa natomiast mogą dokonywać przelewów za granicę w celu zapłaty za towar lub usługę, założyć filię, współpracować z innymi firmami tej branży itp.

Wprowadzenie swobody przepły wów kapitałowych odbywało się ze znacznymi kłopotami. Wiązało się bowiem z koniecznością ustanow ienia przepisów mających bezpośredni wpływ na utrzymywanie równowagi budżetowej poszczególnych państw. Decydujący w tym zakresie okazał się rok 1988, kiedy Rada Ministrów WE zdecydowała o całkowitej liberalizacji sektora finansowego do dnia 1 stycznia 1990 i\, a stosowna dyrektywa zniosła ograniczenia w transferze kapitału pomiędzy osobami zamieszkałymi w różnych państwach członkowskich.22

Leave a Reply