Swoboda przepływu kapitału i płatności cz. II

Na mocy Traktatu z Maastricht, w ramach uzgodnionego pierwszego etapu dochodzenia do Unii Gospodarczej i Walutowej, państwa członkowskie zobowiązały się nie tylko do znoszenia wszelkich istniejących restrykcji związanych z przepływem kapitałów i płatności, ale zadeklarowały również ,,gotowość przekroczenia stopnia liberalizacji przepływu kapitału”, przewidzianego w przepisach Traktatu. Zmiany te miały jednak uwzględniać sytuację gospodarczą państwa oraz bilans płatniczy.23 Traktat wprowadza! ponadto zakaz wszelkich ograniczeń w przepływie kapitału między państwami członkowskimi UE. Przepis ten miał obowiązywać od 1 stycznia 1994 r.

Celem swobody przepływów kapitałowych jest dążenie do ukształtowania się wspólnego rynku usług finansowych i papierów wartościowych. Taka sytuacja pozwala obywatelom Unii wybierać miejsce zakładania swoich kont bankowych i utrzymywania lokal kapitałowych. Stwarza również możliwość dokonywania transakcji bankowych we wszystkich krajach Wspólnoty.

Wprowadzenie wspólnej waluty otworzyło nowy etap w procesie integracji gospodarczej. Wszelkie rozliczenia dokonywane są bowiem w euro, co przyczyniło się do znacznego uproszczenia i przejrzystości rynku.24 Znikły kwestie różnicy kursów, przeliczników oraz wiele problemów, które były’ z tym związane.

Leave a Reply