Studia europeistyczne

Główne założenie studiów en ropę i stycznych obrazuje przywoływane już powiedzenie Morina: „penser l’Europe”. Znaczy to, że student powinien otrzymać wykształcenie dające mu umiejętność krytycznej analizy oraz że powinien być w stanie zrozumieć całościowy kontekst problematyki europejskiej przy równoczesnym zrozumieniu powiązań między poziomami: unijnym, regionalnym, lokalnym i narodowym.

Studia europeistyczne, to program interdyscyplinarny, integrujący podejścia nauk społecznych i kulturowych. Należy podkreślić, że odróżnia się on od rozlicznych programów multidyscyplinarnych, w których elementy różnorakich dyscyplin są ze sobą luźno powiązane. Procesy integracji europejskiej wpłynęły na powstanie wyraźnej świadomości, że w ramach dominującego układu tradycyjnych dyscyplin akademickich, nie sposób adekwatnie pojąć wyzwań, jakie istnieją i pojawiają się w społeczeństwach europejskich. Niezależnie od tego, czy będziemy skupiać się np. na zagadnieniach finansowych i monetarnych, ochronie środowiska czy strategiach negocjacyjnych przedsiębiorstw na rynku europejskim, jest oczywiste, że w kontekście europejskim kwestie ekonomiczno- społeczne nie mogą być odpowiednio zrozumiane bez wglądu w specyfikę kulturową lub, co szczególne, bez świadomości różnorodności kulturowej. Oznacza to, że czynniki polityczne, społeczno-ekonomiczne i kulturowe powinny być brane pod uwagę na każdym poziomie curriculum w ściśle interdyscyplinarnym podejściu.

Leave a Reply