Studenci

a. W celu dostosowania programów nauczania do potrzeb studentów oraz do wymogów rynku pracy, należy tworzyć zbiory danych statystycznych. umożliwiające uzyskiwanie informacji na temat liczby studentów uczestniczących w Studiach Europejskich na poszczególnych poziomach studiów, jak również zaliczonych przedmiotów i karier zawodowych absolwentów Studiów Europejskich.

b. Instytucje szkolnictwa wyższego powinny, w miarę możliwości, przedstawić studentom informacje na temat perspektyw zawodowych związanych ze Studiami Europejskimi zarówno w administracji publicznej i instytucjach europejskich, jak i w sektorze prywatnym.

c. Studenci powinni otrzymywać stosowme informacje i porady ze strony jednostek administracyjnych oraz własnych wydziałów, dzięki którym mogliby w ich ramach wybrać odpowiedni zakres przedmiotów oraz najbardziej odpowiadające im opcje.

– Struktury i finansowanie

a. W celu uruchomienia programów Studiów’ Europejskich, w wielu instytucjach szkolnictwa wyższego należy utworzyć katedry, podobne do katedr Jeana Monneta i innych placówek zajmujących się Studiami Europejskimi.

b. Rządy powinny udzielić instytucjom szkolnictwa wyższego wsparcia finansowego, przeznaczonego na powalanie centrów doskonalenia (Centres of Excellence) w zakresie Studiów Europejskich, o następujących zadaniach:

– ogólny rozwój badań nad Europą

– określanie priorytetów badawczych

– wnoszenie elementu krytycznego myślenia do rozpatrywania kwestii europejskich

– poszerzanie wiedzy oraz jej aktualizowanie w ramach szkoleń zawodowych

– tworzenie baz danych

– wymiana doświadczeń

– szkolenie wykładowców,

c. Rządy i instytucje szkolnictwa wyższego powinny zachęcać niezależne instytuty badawcze i akademie naukowe do udziału w rozwoju Studiów Europejskich.

d. Należy podpisywać specjalne porozumienia o finansowaniu, które umożliwią tworzenie bibliotek i centrów dokumentacji oraz pozwolą na wymianę doświadczeń i upowszechnianie zbiorowych korzyści, wynikających ze wzorów dobrych praktyk w dziedzinie Studiów Europejskich.

Leave a Reply