Rozwój unijnego systemu praw człowieka

Karta jest odpowiedzią unijnych legislatorów na współczesne tendencje w dziedzinie ochrony praw człowieka. Pomimo żc jest dokumentem o charakterze kompiiacyjnym, to poprzez umieszczenie w nim postanowień dotychczas niedostatecznie wyeksponowanych stanowi kolejny krok w kierunku stworzenia w Europie przejrzystego systemu ochrony praw człowieka. Podążając w tym kierunku Unia nie będzie jednak w stanie „ominąć” zagadnienia konkurencyjności tego systemu z mechanizmami strasburskimi.

Rozwój unijnego systemu praw człowieka jest kluczowy z punktu widzenia konsekwencji, jakie Karta może spowodować w polskim systemie prawa: czy będzie oddziaływać nieformalnie jako standard, czy też będzie wiążącym kryterium dla regulacji krajowych i będzie tym samym wymuszać zmiany w polskim ustawodawstwie? Należy jednak pamiętać, że przedstawione wyżej prawa podstawowe są już uznanymi standardami w państwach członkowskich Unii Europejskiej (chociaż ich źródłem pozostają inne dokumenty i orzecznictwo ETS). ’

Szkic ten powstał z myślą o włączeniu się do dyskusji na temat zakresu niezbędnych przygotowań w sterze publicznej w związku z wymogami naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Nie pretenduję do roli eksperta w zakresie administracji publicznej ani poi !tyki naukowej. Pozwalam sobie zabrać glos tylko dlatego, aby podzielić się własnymi doświadczeniami z pracy w administracji centralnej i na polu akademickim oraz spróbować zarysować zakres działania administracji, zwłaszcza jej części odpowiedzialnej za politykę zagraniczną i europejską, w definiowaniu długofalowych celów członkostwa we współpracy ze środowiskami naukowo-akademickimi i eksperckimi. Zwrócę leż uwagę na główne wyzwania dla administracji rządowej, które przyniesie członkostwo w UE.

Leave a Reply