Rozkład socjalizmu państwowego i globalna ekspansja kapitalizmu

Rozkład socjalizmu państwowego i globalna ekspansja kapitalizmu podważyły przesłanki posługiwania się wieloma koncepcjami teorii rozwoju. Część z nich może być jednak inspirująca także w nowym położeniu Polski. Dawny podział na centra i peryferie leżący u podstaw teorii zależności utrać i I w znacznej mierze swoją nośność. Peryferie walczą obecnie o inwestycje zagraniczne i chcą się wiązać z Zachodem. Niektóre z nich, jak państwa Azji Południowej, odniosły duży sukces gospodarczy i przeszły do grupy krajów o wyższym statusie. Ich sukces podważył również wartość podziałów na społeczeństwa nowoczesne i tradycyjne, funkcjonujących w teorii modernizacji. Z kolei globalizacja, ze względu na różnicowanie poziomu umiędzynarodowienia poszczególnych regionów, kształtuje nowy podział na centra i peryferie. Zjawisko to znajduje

Raport rui temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Eolskiej u- Unit Europejskiej, Warszawa, grudzień 2002. Już po zapoznaniu się z warunkami unijnych propozycji jesienią ubiegłego roku niektórzy eksperci, np. B.Wyżnikiewicz. formułowali pogląd, żc ..duże jest prawdopodobieństwo wystąpienia – tv optymistycznym scenariuszu – spowolnienia akcesyjnego lub – przy scenariuszu bardziej pesymistycznym – recesji akcesyjne/’ (Czy Polsce grozi„recesja akcesyjna”?, „Rzeczpospolita”. 19,11.2002). Porównanie pozycji negocjacyjnych polskiego rządu i ostatecznych warunków porozumienia z lJH przyjętych w Kopenhadze omawiają kompetentni dziennikarze: J.Bieleeki. Za sukces zapłacimy sami, ..Rzeczpospolita”, 23.12.2002 oraz KSzymańska-Horgition. W piżamie do Europy (rozdz. Dziennik finału). Olszanica 2003 por. także: „Unia&Polska”, 14.11.2002. odzwierciedlenie w najnowszych opracowańiacli Banku Światowego, który wyodrębnia kraje bardziej włączone w globalizację (morę globalizecl couutries) i mniej włączone w globalizację (less glohalized couutries). Kryterium tego rozróżnienia jest udział w międzynarodowym podziale pracy mierzony dynamiką handlu zagranicznego. Peryferyjną pozycję Europy Środkowej i Wschodniej (w nowym znaczeniu tego terminu) odzwierciedla fakt, że jedynie Węgry znalazły się wśród krajów bardziej włączonych w proces globalizacji.42

Leave a Reply