Rola Polski we Wschodnim Wymiarze UE cz. III

Wymiar powinien również sprzyjać lepszej koordynacji i zazębianiu się instrumentów unijnej polityki regionalnej oraz pomocowej dla krajów sąsiadujących.21

Wydaje się więc, że nasz kraj może w ramach Unii Europejskiej odegrać wiodącą rolę w budowaniu jej nowego Wschodniego Wymiaru. Przyszłe rozszerzenie przesunie Unię w kierunku Europy Środkowej i Wschodniej i tym samym spowoduje rozciągnięcie strefy stabilności na ten region. Polska może reprezentować politykę wschodnią UE wobec jej nowych sąsiadów i tym samym zaktywizować własną politykę na tym kierunku, która została wybitnie osłabiona w ostatnim dziesięcioleciu. Dla Unii Ukraina będzie nowym sąsiadem granicznym, dla Polski zaś tradycyjnym jtiż partnerem we współpracy. Wraz z innymi now’o przyjętymi do UE państwami możemy wzbogacić unijny komponent okcydentałny o Wschodni Wymiar, wnieść własne impulsy do współpracy i sprowokować nowe spojrzenie na integrację europejską. W przyszłości Wschodni Wymiar UE może ogniskować się w czworokącie: Polska-Węgry-Czechy(ewentualnie wraz ze Słowacją i Słoweniąj-republiki bałtyckie.”” Poprzez swoją obecność w obu wymiarach UE, pozostawanie w takiej regionalnej konfiguracji geopolitycznej oraz w wyniku potencjalnego wzmocnienia sw’ojej roli w ramach wielopłaszczyznowej współpracy, Polska może stać się pomostem pomiędzy Północnym a Wschodnim Wymiarem UE.“ (Zob. schemat 4.)

Polska może być takim samym państwem dla Ukrainy, jakim w okresie przedakcesyjnym były dla nas Niemcy. Już obecnie nasz kraj jest jej najbliższym partnerem spośród wszystkich zachodnich sąsiadów’. Taka rola nakazuje Polsce zwrócić szczególną uwagę na ogromną odpowiedzialność, jaka na niej spoczywa. na regiony graniczne z Polską i Czechami. Szerzej patrz: M.Trnnbom, Grenzregionen siad die Gewinner der Osterweiterung, ..Presse-Auswertung”. Wirtschaftsministcrium Mecklcnburg- Vorpommcm. EU-Kommission. Schwerin. 05.12,2001. s. 16.

Do instrumentów tych należ.ą m.in. programy: P1IARE (w tym jego mutacja PHARE CBC). Ecos/Ouverter. ISPA, SAPARD, INTERRED. TEMPUS. TACIS (w tym TACIS CBC). Eunkcjonowanie tych programów podlega stałej ewolucji – tak np. na początku 2000 r. Komisja Europejska przyjęła nową regulację dotyczącą programu TACIS, w wyniku czego zmniejszono pomoc dla Rosji (jako reakcja na jej akcję w Czeczenii) ze 1 JO min do 40 min dolarów.

Chodzi oczywiście o poradzieckic republiki nadbałtyckie: Litwę, Łotwę i Estonię. Pozostałe kraje kandydujące będą w przyszłości raczej współtworzyć Śródziemnomorski Wymiar (Cypr i Malta) oraz Południowy Wymiar L’E (Słowenia oraz w przyszłości Rumunia i Bulgaria).

Leave a Reply