Rola administracji publicznych w procesie integracji europejskiej

W integrowaniu gospodarek i prawa państw europejskich rola administracji publicznej byfa i jest bardzo ważna, a w pierwszym okresie członkostwa wręcz wiodąca przy wchodzeniu w rytm polityczny, gospodarczy i prawny UE. Administracja nowego państwa członkowskiego, pod kierunkiem politycznym rządu, musi mieć zdolność definiowania interesów’ narodowych, sektorowych i regionalnych oraz ich prezentacji i forsowania na poziomie unijnym. Musi to umieć robić w politycznym języku traktatów europejskich i w zgodzie ze złożonymi procedurami. Nie tylko wzrost gospodarczy jest istotny: bez silnej i profesjonalnej administracji Polska nie odniesie sukcesu w UE! Od tego jak administracja zarządza procesem integracyjnym, zależą w wielkim stopniu dobre skutki członkostwa. Potwierdza to jeden z ekspertów holenderskich: ..coraz częściej okazuje się. że sam rynek automatycznie nie zapewni wszystkich oczekiwanych korzyści. Natomiast trzeba się uważnie przyglądać, jak ten rynek jest zarządzany… „r Zależność między jakością pracy administracji a pożytkami z członkostwa rośnie jeszcze bardziej w sytuacji znacznej luki rozwojowej między’ integrującymi się podmiotami, z czym w przypadku Polski mamy właśnie do czynienia. Należy eksponować fakt. że to właśnie administracja rządowa, mając odpowiednie zasoby ludzkie i materialne oraz najbardziej spośród instytucji krajowych rozbudowane relacje z. UE. powinna wziąć na siebie rolę motoru procesu integracyjnego. Fenomen ten. tzn. rola administracji publicznej w tworzeniu najlepszych ram prawnych i instytucjonalnych dla wolności, bezpieczeństwa i dobrobytu obywateli, jest przedmiotem rozwijających się studiów nad tzw. europeizacją administracji publicznej.’1

Rola administracji publicznych w procesie integracji europejskiej cz. II

Zarówno żywe są nadzieje, jak i obawy Polaków w związku z perspektywą członkostwa w Unii Europejskiej. Sceptycy wcale nie muszą być przegrani, jeśli – nawet z niechęcią – przygotują się do nowych warunków podobnie jak entuzjaści nie muszą automatycznie zyskać nie zrobiwszy tego, co do nich należy. Działania Informacyjne rządu na temat skutków naszej akcesji do UE. Także w UKIE podjęto niedawno prace na temat przygotowania polskiej administracji do funkcjonowania w UE, winny starannie ważyć proporcje międz\ informowaniem a obiecywaniem, gdyż skupiając się na obietnicach łatwo jest wpaść w pułapkę uproszczeń, wieszcząc magiczną godzinę „zero”, w której rzekomo rozwiążą się wszystkie nasze kłopoty. Dia polskich biurokratów może nie jest to najlepsza wiadomość, ale szczególnie pracownicy administracji centralnej i samorządowej nie powinni ulec powyższemu złudzeniu. Doświadczony ekspert europejski ostrzega: ,Jeśli chocki o urzędników, ministrów, członkostwo wymaga od nich poświęcenia znacznie więcej czasu, wysiłku oraz zaangażowania niż dotychczas. Ich praca staje się inna, trudniejsza. Czasem można to niewłaściwie postrzegać i sądzić, że cała władza i odpowiedzialność przechodzą na poziom Europy i że życie rządzących w danym kraju stanie się łatwiejsze: (…) Ale – czy chcą tego Państwo, czy nie – tak wcale nie będzie”

Tymczasem oceny polskich środowisk eksperckich co do sposobu podejścia i stanu przygotowań administracji do funkcjonowania w warunkach członkostwa są w większości negatywne. Krytyczni obserwatorzy krajowi uważali już w 1998 r., że „kalendarz akcesyjny przesiania program niezbędnych działań ustrojowych i strukturalnych. (…) gros wysiłków kieruje się na uzyskanie członkostwa, jakby ten akt wyczerpywał sprawę. Tymczasem on ją dopiero zacznie”.5 Inny zespół ekspertów ostrzegał w 2002 r.: „państwo polskie nadał w dalece niewystarczającym stopniu przygotowane jest do funkcjonowania w procesie integracji europejskiej”b

Leave a Reply