Ramy Strategii Lizbońskiej

Będziemy musieli otworzyć się na konkurencję zachodnich firm, które otrzymają takie samo prawo do działania i inwestowania u nas jak przedsiębiorstwa polskie. Podniesie to z pewnością jakość usług i towarów oraz przyczyni się do obniżenia cen.28 Efektem ubocznym może stać się wprawdzie fala bankructw wśród tych zakładów’, które nie będą w stanie dostosować się do nowej sytuacji i wytrzymać rosnącej konkurencji, ale dla najprężniejszych otworzy się natomiast możliwość działania poza granicami Polski, czyli wejście na nowe rynki zbytu tam, gdzie będzie zapotrzebowanie na określone produkty.29

Dla obywateli polskich jednolity rynek stworzy możliwość nie tylko podejmowania pracy za granicą, ale także kształcenia się na zagranicznych uczelniach, lokowania pieniędzy w zagranicznych bankach, podróżowania bez paszportu. Tak więc już dzisiaj konieczne jest podejmowanie nauki języków obcych, zgłębianie kultury państw członkowskich rozszerzonej UE, nawiązywanie współpracy naukowej z partnerami zagranicznymi itp. Takie działania pozwolą lepiej przygotować się do nadchodzących zmian i stawić im skutecznie czoła. W zjednoczonej Europie odnajdą się przede wszystkim te osoby, które będą otwarte na dialog międzykulturowy, nie będą obawiały się podróżować oraz zmieniać miejsca zamieszkania w poszukiwaniu pracy.

Rynek znacznie rozszerzy się. O ile dotychczas patrzyliśmy nań w kategoriach narodowych, o tyle po naszej akcesji należy zupełnie zmienić perspektywę. Każdy kraj będzie potencjalnie nowym domem, a pracodawcą firma, która działa gdziekolwiek na terytorium Unii. Stworzy to niewątpliwie nowe możliwości dla indywidualnego rozwoju każdego obywatela.

Jednym z priorytetowych celów zakreślonych przez Unię Europejską w ramach „Strategii Lizbońskiej” jest wspieranie i rozwój przedsiębiorczości. Wspieranie gospodarczej aktywności ma przyczynić się do poprawy stanu gospodarki europejskiej. Na podstawie tych założeń Rada Europejska przyjęła podczas posiedzenia w dniach 19-20 czerwca 2000 r. w Feira Europejską Kartę Małych Przedsiębiorstw.

Leave a Reply