Rada Ministrów

– 1. Rada Ministrów wspólnie z Parlamentem Europejskim pełni funkcje ustawodawczą i budżetową oraz funkcje określania polityki i koordynacyjne, na warunkach określonych w Konstytucji.

– 2. W skład Rady Ministrów wchodzi jeden przedstawiciel szczebla ministerialnego z każdego Państwa Członkowskiego dla każdego z jej składów. Wyłącznie taki przedstawiciel jest upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu Państwa Członkowskiego, które reprezentuje oraz do głosowania.

– 3. Jeżeli Konstytucja nie stanowi inaczej, Rada Ministrów stanowi większością kwalifikowaną.

– Składy Rady Ministrów

I. Rada ds. Legislacji i ds. Ogólnych zapewnia spójność prac Rady Ministrów. Pełniąc funkcję Rady ds. Ogólnych, Rada Ministrów, w powiązaniu z Komisją, przygotowuje posiedzenia Rady Europejskiej i zapewnia ich kontynuację.

Pełniąc funkcję ustawodawczą. Rada Ministrów rozpatruje oraz wspólnie z Parlamentem Europejskim uchwala ustawy europejskie i europejskie ustawy ramowe, zgodnie z postanowieniami Konstytucji. W ramach tej funkcji, reprezentacja każdego Państwa Członkowskiego składa się z jednego lub dwóch przedstawicieli szczebla ministerialnego, mających odpowiednią wiedzę fachową, stosownie do rodzaju spraw zamieszczonych w porządku obrad Rady Ministrów.

– 2. Rada Spraw Zagranicznych kształtuje polityki zewnętrzne Unii opierając się na strategicznych wytycznych Rady Europejskiej oraz. zapewnia spójność działań Unii. Przewodniczy jej Minister Spraw Zagranicznych Unii.

– 3. Rada Europejska przyjmuje decyzję europejską ustanawiającą inne składy, w których Rada Ministrów może odbywać posiedzenia.

– 4. Prezydencję składów Rady Ministrów’, z wyjątkiem Rady Spraw Zagranicznych, sprawują na zasadzie równej rotacji, przez okres co najmniej roku, przedstaw iciele Państw Członkowskich w Radzie Ministrów. Rada Europejska przyjmuje decyzję europejską ustanawiającą zasady takiej rotacji, biorąc pod uwagę europejską równowagę polityczną i geograficzną oraz różnorodność Państw Członkowskich.

Leave a Reply