Rada Europejska

– 1. Rada Europejska nadaje Unii impulsy niezbędne do jej rozwoju i określa jej ogólne polityczne kierunki i priorytety. Nie pełni funkcji ustawodawczej.

– 2. W skład Rady Europejskiej wchodzą szefowie państw lub rządów Państw Członkowskich, jej przewodniczący oraz przewodniczący Komisji. W jej pracach uczestniczy Minister Spraw Zagranicznych Unii,

– 3. Posiedzenia Rady Europejskiej są zwoływane co kwartał przez jej przewodniczącego. Jeżeli wymaga tego porządek obrad, członkowie Rady Europejskiej mogą podjąć decyzję, że towarzyszyć im będzie minister, a w wypadku przewodniczącego Komisji – komisarz europejski. Jeżeli wymaga tego sytuacja, przewodniczący zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej.

– 4. Jeżeli Konstytucja nie stanowi inaczej, Rada Europejska podejmuje decyzje w drodze konsensu.

– Przewodniczący Rady Europejskiej

– 1. Rada Europejska wybiera swojego przewodniczącego większością kwalifikowaną na okres dwóch i pól roku. Jego mandat może zostać jednokrotnie odnowiony. W przypadku przeszkody lub poważnego uchybienia Rada Europejska może pozbawić przewodniczącego mandatu, zgodnie z tą samą procedurą.

– 2. Przewodniczący Rady Europejskiej

– przewodniczy Radzie i kieruje jej pracami,

– zapewnia jej odpowiednie przygotowanie i ciągłość, we współpracy z przewodniczącym Komisji i na podstawie prac Rady ds. Ogólnych.

– dąży do ułatwienia osiągania spójności i konsensu w Radzie Europejskiej oraz

– przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie z każdego posiedzenia Rady.

Działając w tym charakterze, przewodniczący Rady Europejskiej zapewnia na swoim poziomie reprezentację Unii na zewnątrz w sprawach dotyczących wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, bez uszczerbku dla kompetencji Ministra Spraw Zagranicznych Unii.

– 3. Przewodniczący Rady Europejskiej nie może sprawować mandatu narodowego.

Leave a Reply