PS dotyczące wprowadzania w życie przestrzeni wolności i bezpieczeństwa

– 1. Unia stanowi przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości poprzez:

– uchwalanie ustaw europejskich i europejskich ustaw ramowych, mających na celu, w miarę potrzeby, zbliżenie krajowych ustawodawstw w dziedzinach wymienionych w części III

– wzmacnianie wzajemnego zaufania pomiędzy właściwwmi organami Państw Członkowskich, w szczególności na podstawie wzajemnego uznawania decyzji sądowych i pozasądowych

– współpracę operacyjną między właściwymi organami Państw Członkowskich, w tym policyjnymi, celnymi i innymi służbami wyspecjalizowanymi w zapobieganiu i wykrywaniu przestępstw.

– 2. W ramach przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, parlamenty narodowe mogą uczestniczyć w mechanizmach oceny przewidzianych w artykule 111-161 oraz włączają się w kontrolę polityczną Europolu i ocenę działań Eurojust, zgodnie z artykułami III-177 i 111-174.

– 3. W zakresie współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych, Państwom Członkowskim przysługuje prawo inicjatywy zgodnie z artykułem 111-165.

– Klauzula solidarności

– 2. Unia i Państwa Członkowskie działają wspólnie w duchu solidarności, jeżeli Państwo Członkowskie stanie się ofiarą ataku terrorystycznego lub klęski żywiołowej lub katastrofy spowodowanej przez człowieka. Unia mobilizuje wszystkie będące w jej dyspozycji instrumenty, w tym środki wojskowe udostępnione przez Państwa Członkowskie, w celu:

– a) zapobiegania zagrożeniu terrorystycznemu na terytorium Państw Członkowskich

– ochrony instytucji demokratycznych i ludności cywilnej w przypadku ataku terrorystycznego

– wspierania Państw Członkowskich na ich terytorium na wniosek ich władz politycznych w przypadku ataku terrorystycznego

– b) niesienia pomocy Państwu Członkowskiemu na jego terytorium na wniosek jego władz politycznych w przypadku katastrofy lub klęski.

– 3. Szczegółowe warunki stosowania niniejszego postanowienia są zawarte w artykule III-231.

– Wzmocniona współpraca

– 1. Państwa Członkowskie, które pragną ustanowić między sobą wzmocnioną współpracę w ramach kompetencji niewyłącznych Unii, mogą korzystać w tym celu z jej instytucji i wykonywać te kompetencje, stosując odpowiednie postanowienia Konstytucji, z zastrzeżeniem ograniczeń oraz zgodnie z procedurą określoną w niniejszym artykule i w artykułach IIł-322 – 111-329. Celem wzmocnionej współpracy jest sprzyjanie realizacji celów Unii, ochrona jej interesów oraz wzmocnienie procesu jej integracji. Taka współpraca jest otwarta dla wszystkich Państw Członkowskich w czasie jej ustanawiania lub w dowolnym czasie, zgodnie z artykułem Ii 1-324.

– 2. Upoważnienie do podjęcia wzmocnionej współpracy jest udzielane przez Radę Ministrów w ostateczności, po dokonaniu ustalenia w ramach Rady Ministrów, że cele takiej współpracy nie mogą zostać osiągnięte w rozsądnym terminie przez Unię jako całość oraz pod warunkiem, że do takiej współpracy przystąpi co najmniej jedna trzecia Państw Członkowskich. Rada Ministrów stanowi zgodnie z procedurą określoną w artykule 111-325.

– 3. W przyjmowaniu aktów’ biorą udział tylko członkowie Rady Ministrów reprezentujący Państwa uczestniczące we wzmocnionej współpracy. Wszystkie Państwa Członkowskie mogą jednak uczestniczyć w obradach Rady Ministrów.

Jednomyślność jest osiągana wyłącznie głosami przedstawicieli uczestniczących Państw. Większość kwalifikowaną określa się jako większość głosów przedstawicieli uczestniczących Państw, reprezentującą co najmniej trzy piąte ludności tych Państw. Jeżeli Konstytucja nie wymaga, aby Rada Ministrów stanowiła na wniosek Komisji lub jeżeli Rada Ministrów nie stanowi z inicjatywy Ministra Spraw’ Zagranicznych Unii, wymaganą większość kwalifikowaną określa się jako większość dwóch trzecich uczestniczących Państw, reprezentującą co najmniej trzy piąte ludności tych Państw.

– 4. Akty przyjmowane w ramach wzmocnionej współpracy wiążą wyłącznie uczestniczące Państwa. Nie są one uważane za dorobek, który musi zostać przyjęty przez kandydatów do przystąpienia do Unii.

Leave a Reply