Przewodniczący Komisji Europejskiej

– 1. Uwzględniając wybory do Parlamentu Europejskiego i po stosownych konsultacjach, Rada Europejska, decydując większością kwalifikowaną, przedstawia Parlamentowi Europejskiemu swojego kandydata na przewodniczącego Komisji. Kandydat ten jest wybierany przez Parlament Europejski większością jego członków. Jeżeli kandydat nie uzyska poparcia wymaganej większości, Rada Europejska, w terminie miesiąca, przedstawia Parlamentowi Europejskiemu nowego kandydata, zgodnie z tą samą procedurą.

– 2. Każde Państwo Członkowskie wyznaczone w systemie rotacji sporządza listę trzech osób, obejmującą przedstawicieli obojga płci, które, zdaniem tego Państwa, mają kwalifikacje do objęcia stanowiska komisarza europejskiego. Wybierając jedną osobę z każdej zgłoszonej listy, przewoduiczący-elekt wyznacza trzynastu komisarzy europejskich, biorąc pod uwagę ich kompetencje, zaangażowanie w sprawy europejskie i gwarancję niezależności. Nominowani w ten sposób przewodniczący i członkowie kolegium, w tym Minister Spraw Zagranicznych Unii i osoby nominowane na komisarzy bez prawa głosowania, podlegają kolektywnie zatwierdzeniu przez Parlament Europejski. Kadencja Komisji trwa pięć lat.

– 3. Przewodniczący Komisji

– określa wytyczne dla prac Komisji,

– decyduje o wewnętrznej organizacji Komisji, zapewniając spójność, skuteczność i kolegialność jej działań,

– mianuje wiceprzewodniczących spośród członków kolegium.

Komisarz europejski lub komisarz składają rezygnację, jeżeli przewodniczący tego zażąda.

Leave a Reply