Przesłuchania w formie wideokonferencji

W przypadkach, kiedy nie jest możliwe lub nie jest konieczne osobiste stawiennictwo przed organami sądowymi państwa wzywającego, organy ścigania prowadzące dochodzenie mogą zwrócić się z wnioskiem do organów państwa, na którego terytorium znajduje się dana osoba, o przeprowadzenie przesłuchania w formie wideokonferencji zgodnie z postanowieniami art. 10. Parlament dodał możliwość przeprowadzenia przesłuchania za pośrednictwem telekonfercncji, ponadto w poprawkach zamieścił uwagę dotyczącą obowiązku przeprowadzenia przesłuchania z zachowaniem gwarancji praw oskarżonego. Kolejna propozycja Parlamentu odnosiła się do tego, żeby nie tylko zainteresowane państwo, ale także sam świadek lub biegły, wezwany do stawiennictwa przed organami państwa prowadzącego dochodzenie w sprawie, mógł wnioskować o przeprowadzenie tego rodzaju przesłuchali. Parlament przewidywał też. inną opcję: świadek lub biegły, który ma zostać przesłuchany z wykorzystaniem wideokonferencji może zwrócić się z wnioskiem o umożliwienie mu osobistego stawiennictwa w celu złożenia wyjaśnień lub opinii. Ostatecznie w Konwencji przyjęto propozycję Rady. z tym że prowadząc przesłuchanie w formie wideokonferencji należy brać pod uwagę paragrafy 2-8 artykułu 10.

Parlament poruszył także zagadnienie związane z przesłuchiwaniem nieletnich i staną! na stanowisku, że ponieważ dla nieletniego przesłuchanie wiąże się z wieloma negatywnymi emocjami, dlatego w takim przypadku przesłuchanie musi odbyć się w formie wideokonferencji, co pozwoli też na uniknięcie wielokrotnego przesłuchiwania nieletniego. Oprócz tego Parlament proponował, aby nieletniemu świadkowi podczas przesłuchania towarzyszyła osoba, którą darzy on zaufaniem, zwykle rodzic lub oboje rodziców czy też niezaangażowany w sprawę biegły. Jednak poprawka ta nie znalazła się w ostatecznej wersji Konwencji.

Kiedy organy sądowe zmierzają do przeprowadzenia przesłuchania osoby w charakterze świadka lub biegłego, pozostaje kwestia wezwania do złożenia wyjaśnień lub opinii. Rada zaproponowała wezwanie osoby do stawiennictwa w formie przyjętej przez prawo krajowe. Parlament dostrzegł inne rozwiązanie, może bardziej kurtuazyjne, mianowicie zaproszenie świadka lub biegłego do stawiennictwa, a także obowiązek udzielenia informacji o prawie do odmowy składania wyjaśnień w trybie łele- lub wideokonferencji, a także o prawie do przeprowadzenia przesłuchania bezpośrednio przed organem sądowym państwa wnioskującego. Ostatecznie przyjęta została propozycja Rady.

Leave a Reply