Przekazywanie aresztowanych do innego państwa członkowskiego

Prowadzenie dochodzenia przez organy jednego z państw członkowskich wymaga niekiedy obecności osoby, która przebywa w areszcie w innym państwie członkowskim. Rada proponowała więc możliwość zawarcia porozumienia między zainteresowanymi państwami członkowskimi w kwestii czasowego przekazania tej osoby na terytorium państwa, w którym dochodzenie jest prowadzone.

Parlament wymagał jednak nie tylko zawarcia porozumienia, ale i odrębnego wniosku o przekazanie aresztowanego. Ostatecznie autorzy Konwencji pozostali przy opcji porozumienia pomiędzy zainteresowanymi organami władzy państw członkowskich. Kolejne poprawki, zgodnie z dążeniem Parlamentu do stworzenia szerokich gwarancji praw jednostki, odnoszą się do zapewnienia osobie przekazywanej prawa do obrony.

Tak więc pierwsze z zagadnień, jakie obejmuje część związana z instytucją przekazania osób, dotyczy wyrażenia zgody przez aresztowanego na przekazanie do innego państwa. W tej kwestii propozycja Rady sprowadziła się do obowiązku niezwłocznego dostarczenia oświadczenia wyrażającego zgodę lub jego kopii organom państwa, do którego skierowano wniosek o pomoc wzajemną. Parlament dostrzegł konieczność przyjęcia innego rozwiązania, mianowicie obowiązek uprzedniego uzyskania oświadczenia wyrażającego zgodę przez państwo, do którego wniosek skierowano, a następnie przekazania oświadczenia państwu wzywającemu. Ponadto Parlament proponował zamieszczenie w tekście Konwencji nowego paragrafu, dotyczącego sytuacji, kiedy aresztowany nie wyraża zgody na pobyt w innym państwie. W takim przypadku jego odmowa może być wzięta pod uwagę przez organy państwa, w którym przebywa.

Leave a Reply