Przechwytywanie połączeń telekomunikacyjnych

W kwestii przechwytywania połączeń telekomunikacyjnych Rada zaproponowała możliwość przechwytywania połączeń na terytorium trzeciego państwa członkowskiego bez jego technicznego wsparcia. Tak więc jeżeli podmiot podsłuchu znajduje się na terytorium innego państwa, a przechwytywanie połączeń jest zlecone przez odpowiednie organy władzy jednego państwa członkowskiego (państwa przechwytującego) dla celów dochodzenia karnego i pomoc ze strony państwa, na którego terytorium podmiot się znajduje nie jest konieczna, wówczas przechwytujące państwo członkowskie powinno zawiadomić o przechwytywaniu w następujących przypadkach:

– przed jego rozpoczęciem, kiedy wiadome jest, że obiekt, wobec którego podsłuch ma być zastosowany, znajduje się na terytorium zawiadamianego państwa

– w innych przypadkach natychmiast, kiedy stanie się wiadome, że obiekt, wobec którego stosuje się podsłuch znajduje się na terytorium zawiadamianego państwa.

Zawiadomienie powinno zawierać oznaczenie: organów władzy, nakazujących przechwytywanie potwierdzenie, żc zgodne z prawem środki przechwytywania są zastosowane w związku z dochodzeniem karnym informację pozwalającą na identyfikację obiektu, którego połączenia mają być przechwytywane oraz przewidywany czas trwania podsłuchu. Kiedy państwo członkowskie zostanie zawiadomione, jego właściwe organy w ciągu 96 godzin zobowiązane są do udzielenia odpowiedzi, czy zezwalają na podjęcie działania w tym kierunku lub jego kontynuację. Udzielenie zgody może być uzależnione od pewnych warunków, które powinny zostać spełnione w podobnej sprawie krajowej, żeby przechwytywanie połączeń było możliwe. Państwo członkowskie, na którego terytorium znajduje się obiekt poddawany podsłuchowi, może także zakazać podjęcia działań lub ich kontynuacji, kiedy np. działania takie nie są dopuszczalne w świetle jego prawa krajowego. Jeżeli wyjątkowo organy tego państwa nie udzielą odpowiedzi w ciągu 96 godzin, powinny wydać decyzję zakazującą przechwytywania oraz użycia już zdobytego materiału, przy czym niezwłocznie zobowiązane są dostarczyć oświadczenie o przyczynach wydania takiej decyzji.

Leave a Reply