Propozycje liberalizmu i demokracji

W takim ujęciu propozycje liberalizmu i demokracji oraz otwarcia się na świat dostarczają niewłaściwych strategii służących głównie utrwalaniu zależności krajów rozwijających się od Zachodu. Realizacja takich strategii skazuje je na powielanie dróg rozwoju, które nie tw orzą perspektyw zmiany ich statusu. Sytuacja ta wytwarza natomiast wiele nowych problemów politycznych, społeczno-ekonomicznych i kulturowych, zw iązanych m.in. z konfliktami na tle zderzenia tradycji z modernizacją w stylu zachodnim, zagrożeniami narodowej

– 2 Przeglądową antologię tekstów podejmujących problematykę socjologii rozwoju zawiera praca pod red. J.Kurczewskiej i .1,Szackiego, Tradycja i nowoczesność, Warszawa 1984.

– 3 Teorie modernizacji utraciły w pewnym okresie swoją reputację po tym. jak ujawniono, że amerykańska centrala wywiadowcza CIA potajemnie finansowała niektóre z badań – por.: .1,11.Turner, S.Turner. Socjologia amerykańska w poszukiwaniu tożsamości, Warszawa 1993, s.181.

– 4 Por.: wybór reprezentatywnych tekstów latynoskiej „teorii zależności” pod red. R.Stemplowskiego, Ameryka Łacińska. Dyskusje o rozwoju, Warszawa 1987 patrz także: C.Furiado, Mit rozwoju gospodarczego, Warszawa 1983. tożsamości oraz pogłębianiem gospodarczej marginalizacji wielu państw, których elity są korumpowane przez zagraniczne rządy i wielkie korporacje.

Leave a Reply