Projekt studiów europeistycznych jako koncepcja nowego kierunku studiów cz. II

Zarówno ze względu na zawartość, jak i na formę, program ten stanowi odrębną jakość pośród innych akademickich propozycji dotyczących Europy- w’ tym realizowanych na Uniwersytecie Warszawskim. Odnośnie do zawartości, najistotniejszą cechą programu jest łączenie podejścia właściwego naukom społecznym i naukom o kulturze oraz systematyczne skupianie się na teorii i praktyce. Od strony formy, specyfika programu polega na angażowaniu studentów w działania praktyczne poprzez: oferowanie im interaktywnych zajęć

(warsztaty, konwersatoria, seminaria i ..tutoriale”), intensywnej współpracy międzynarodowej, kładzenie nacisku na naukę języków obcych a szczególnie języka francuskiego – podstawowego języka prawa europejskiego i administracji unijnej.

Studia europe!styczne nie są możliwe bez podejścia interdyscyplinarnego. Integracja europejska jest w równej mierze procesem gospodarczym, prawnym, społecznym, politycznym, jaki i kulturowym. Aby realizować pełny program potrzebna jest współpraca pomiędzy różnymi wydziałami uniwersyteckimi, a także niezbędny jest kontakt z różnorodnymi instytucjami europejskimi i międzynarodowymi oraz uniwersytetami. Co więcej, europeistyka odnosi się do zbioru wzajemnie powiązanych przedmiotów, charakteryzujących się wielką dynamiką i stanowiących ogromne wyzwanie intelektualne i społeczne. Wszystko to, zważywszy obecny stan rzeczy, będzie coraz bardziej istotne w nadchodzących latach. Proces integracji europejskiej unaocznia zbiór problemów typowych dla społeczeństw współczesnej Europy: mają one coraz bardziej wielokulturowy wymiar, charakteryzują się wzrastającą mobilnością społeczną oraz błyskawicznym postępem zastosowań nowych technologii informatycznych i komunikacyjnych. Opierając się na powiedzeniu Edgara Morina „pemer l’Europe”, proponowany program europeistyki dostarcza nowego podejścia do analizy tych podstawowych, głównych problemów i zmian oraz zmusza do ponownego przemyślenia ustalonych teorii politycznych i społecznych, które – w dużej części – są obudowane wokół pojęcia państwa narodowego jako głównego centrum myśli i działania politycznego. Jednocześnie program ten stawia sobie za cel wyjście naprzeciw wzrastającemu popytowi na ekspertów ds. europejskich, na doradców politycznych, którzy, zatrudnieni przez administrację państwową oraz przedsiębiorców prywatnych, potrzebują umiejętności akademickich, aby móc adekwatnie rozwiązywać pojawiające się problemy. Dlatego podstawowym celem studiów europeistycznych jest stworzenie możliwości formowania umysłowości człowieka otwartego na nowe wyzwania, dzięki dysponowaniu świadomością ogromnego dziedzictwa europejskiego.

Leave a Reply