Program studiów Instytutu Europejskiego

Program studiów realizowany jest w cyklu dziewięciomiesięcznym plus trzy dodatkowe miesiące przeznaczone na napisanie pracy dyplomowej. Ocena końcowa składa się w V z ocen uzyskanych z poszczególnych kursów i w ‚A z oceny uzyskanej z pracy.

Na program studiów składają się kursy podstawowe, uzupełniające i seminaria. W ramach systemu punktowego (credit-point-syslem) za udział w każdych zajęciach przyznawane są punkty. Aby móc złożyć pracę dyplomową, student ma obowiązek uzyskać minimum 45 punktów. Poszczególne przedmioty zaliczane są na podstawie egzaminu pisemnego i ustnego. Zajęcia odbywają się głównie w języku niemieckim, ale także po angielsku i francusku. Przedmioty w ramach kursów podstawowych obejmują następujące dziedziny:

– europejskie prawdo instytucjonalne,

– europejskie prawo materialne,

– gospodarka europejska i światowa,

– historia i polityka integracji europejskiej.

– W ramach kursów uzupełniających wykładane są następujące przedmioty:

– prawo międzynarodowe,

– europejskie prawo gospodarcze,

– europejskie prawo podatkowe,

– prawo porównawcze,

– międzynarodowe prawo prywatne.

– Ponadto istnieje możliwość wyboru następujących specjalizacji:

– media europejskie,

– handel zagraniczny,

– europejskie zarządzanie,

– ochrona praw człowieka w Europie.

Wymagania pod adresem kandydatów na Instytucie Europejskim

Kandydaci na studia w Instytucie Europejskim zobowiązani są do posiadania dyplomu ukończonych wyższych studiów prawniczych – bądź porównywalnego – oraz do wykazania się znajomością języka niemieckiego, a także angielskiego i francuskiego. Czesne wynosi 2,5 tys. euro za rok (! 250 euro za semestr).

Studia rozpoczynają się zawrze wraz z początkiem semestru zimowego. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 lipca każdego roku, w przypadku jednak, gdy z istotnych powodów (np. trwającej sesji egzaminacyjnej) niemożliwe jest dostarczenie dokumentów w podanym terminie, możliwe jest jego przedłużenie.

Liczba miejsc jest ograniczona. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się na zasadzie konkursu złożonych dokumentów.

Dyrekcja. Kolejnymi dyrektorami Instytutu po wspomnianym prof. Agnelloz byli prof. prof. Georg Russ oraz Michael R.Will następnie od 1991 r. prof. Torsten Stein z Heidelbergu, a od 1999 r, – prof, Werner Meng z Halle.

Biblioteka. W ramach Instytutu Europejskiego funkcjonuje biblioteka (EI-Bib), mająca zarazem status unijnego Centrum Dokumentacji Europejskiej (European Documentation Centre).1

Publikacje. Instytut wydaje periodyk „ZEuS – Zeitschrift für Europarechtliche Stitciien” {„Magazyn Studiów Prawa Europejskiego”). Publikowane są w nim przede wszystkim materiały służące prowadzonej w Instytucie dydaktyce. Wiele miejsca poświęcono także aktualnym problemom integracji europejskiej oraz prawa europejskiego i międzynarodowego, zaś szczególny nacisk położony jest na kwestie europejskiego prawa mediów, ochronę praw człowieka w Europie oraz na europejskie i międzynarodowe prawo gospodarcze. Artykuły dotyczące bieżących wydarzeń ukazują się w języku niemieckim, angielskim, francuskim i hiszpańskim, dzięki czemu magazyn jest świetnym forum do wymiany informacji i doświadczeń. Do zabierania głosu na łamach „ZEuS” zapraszani są również młodzi pracownicy naukowi i studenci.

Leave a Reply