Program studiów europeistycznych

Program studiów europeistycznych opiera się na spolcczno-politologicznym sposobie patrzenia na Europę. Podstawowymi dyscyplinami programu są: historia, nauki polityczne, nauki społeczne i kulturowe. Innymi słowy, są to studia porównawcze nad: systemami politycznymi, stosunkami międzynarodowymi, administracją publiczną, filozofią polityczną i społeczną, kulturami organizacyjnymi. Obszary te dostarczają narzędzi do systematycznego analizowania czynników’ zaangażowanych w procesy integracji europejskiej. W tym sensie należy podkreślić znaczenie nauk historycznych, których znajomość pozwala zrozumieć także historyczne i kulturowe konteksty przedmiotu studiów.

Choć program opiera się głównie na analizie społecznej i politologicznej, nie jest to podejście wyłączne. Dla zrozumienia całości skomplikowanej dynamiki współczesnej Europy analiza ta powinna być ściśle powiązana z podejściem kulturowym i historycznym. W tym sensie pojecie „kultura” odnosi się do zjawisk i procesów’ związanych z formowaniem się nowych tożsamości, uczestnictwa i wykluczenia społecznego, stylów przywództwa i zarządzania konfliktem, symbolicznego tworzenia wspólnoty i sposobów jej reprezentowania oraz znaczenia różnych mentalności i ideologii zrodzonych przez historyczne doświadczenie.

W końcu: pogłębiona analiza społeczno-politologiczna problematyki europejskiej nieodzownie wymaga wiedzy ekonomicznej i prawnej. Obie dyscypliny są zintegrowane w curriculum i leżą u podstawy analitycznego repertuaru studenta. Dostarczanie podstawowego wykształcenia prawnego i ekonomicznego nie jest celem studiów europejskich. Absolwenci tych studiów nie powinni bezpośrednio konkurować z tymi, którzy studiowali wymienione dyscypliny, ponieważ zrodzić by to mogło jedynie grupę niedouczonych ekonomistów i prawników. Istotne natomiast jest zapoznanie studentów studiów europejskich ze sposobami podejścia prawników i ekonomistów do kwestii politycznych i społecznych, włączając retoryki, którymi się posługują.

Leave a Reply