Program studiów europeistycznych cz. II

Zasadniczo program skupia się na zagadnieniach związanych z procesami integracji europejskiej wewnątrz Unii Europejskiej w szczególności i w Europie w ogólności. Jak już podkreślono, nie oznacza to jednak koncentrowania się na poziomie ponadnarodowym. Zważywszy na różnice pomiędzy narodowymi kulturami politycznymi, zrozumienie współcześnie zachodzących procesów integracji nie jest możliwe bez wglądu we wzajemne powiązania pomiędzy krajami członkowskimi – jak np. te pomiędzy Francją i Niemcami – oraz w to, jak wymienione procesy przedstawiają się i są odwzorowywane w specyficznych kontekstach narodowych. Podstawowy aspekt „penser l’Europe” oznacza refleksję nad skomplikowanym i niejednokrotnie pełnym napięć stosunku pomiędzy państwem narodowym i Unią Europejską. Co więcej, historyczny rozwój UE dowodzi, że byłoby błędem wyłączne skupianie się na krajach, które dziś tworzą Unię. Studenci studiów europejskich powinni mieć świadomość szerszej konfiguracji historycznej, której Unia jest jedną z części, a to zakłada m.in. analizę międzynarodowej roli i pozycji UE w święcie, poznanie działalności organizacji międzynarodowych w skali globalnej i regionalnej (zwłaszcza Rady Europy), relacji z przyszłymi członkami Unii itd.

Ze względu na to, że Unia Europejska w swych różnorakich wymiarach stanowi rdzeń studiów europejskich, przedmiot studiów nie może być określany mglistym terminem „kultura europejska’’, jakkolwiek „kultura” stanowi integralną część tych studiów. Studia europejskie są nakierowane na kulturę polityczną UE i jej państw członkowskich. Ponadto wydaje się oczywiste, że sens Unii Europejskiej może być tylko oddawany w szerszym kontekście Europy jako jedności kulturowej. Ograniczenia i możliwości integracji europejskiej są w dużej części determinowane przez percepcję podobieństw i różnic kulturowych. Czynniki kulturowe mają znaczenie nie tylko dla zrozumienia napięć politycznych pomiędzy krajami członkowskimi w ramach UE, lecz są także kluczowe dla formowania rzetelnych odpowiedzi na temat przyszłego rozwoju Unii bądź tego, czy powinny zostać do niej włączone kraje Europy Wschodniej i Bałkanów, a w dalszej perspektywie nawet państwa Azji Mniejszej i Afryki Północnej.

Leave a Reply