Program Ramowy Promocji Zagranicznej Procesu Akcesji RP do UE

Wspieranie rozszerzenia Unii nuropejskicj o Polskę od kilku lat stanowi priorytet zagranicznych działań promocyjnych realizowanych przez polską dyplomację. Od roku 2000 wdrażany jest Program Ramowy Promocji Zagranicznej Procesu Akcesji RP do UE, który byI przyjęty przez Radę Ministrów 27 czerwca 2000 roku. Dzięki Programowi Ramowemu i podjętym po jego przyjęciu działaniom nastąpiło znaczące wzmocnienie aktywności MSZ, polskich placówek dyplomatycznych, a także innych instytucji zaangażowanych w promocję zagraniczną {w tym m.in. Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Kultury i podległych im agencji) ukierunkowane na wpływanie na opinię publiczną w krajach członkowskich Unii Europejskiej. W najnowszym sprawozdaniu z realizacji tego Programu pt. „Promocja członkostwa Polski w UE w roku 2001: Sprawozdanie z realizacji Programu Ramowego Promocji Zagranicznej Procesu Akcesji RP do UE w roku 200!’’ wskazuje się. iż w okresie realizacji tego Programu nastąpił wyraźny wzrost poparcia społeczeństw państw członkowskich UE dla rozszerzenia Unii o Polskę. Wyniki te potwierdzają tezę o pozytywnym wpływie realizowanych przez MSZ zagranicznych działań promocyjnych na przebieg procesu akcesyjnego RP do UE. Program Ramowy obejmuje lata 20002002, gdyż opiera się on na przyjętym przez poprzedni rząd założeniu, iż Polska wstąpi do UE z końcem roku 2002.

Obecnie zakłada się, że po zakończeniu w roku 2002 negocjacji akcesyjnych RP z UE, do końca 1 kwartału roku 2003 właściwe instytucje Wspólnoty Europejskiej przyjmą Traktat Akcesyjny, a następnie przeprowadzona zostanie jego ratyfikacja przez parlamenty państw członkowskich UE. Powstaje więc potrzeba przygotowania i realizacji programu działań polskiej dyplomacji publicznej ukierunkowanego na wspieranie procesu ratyfikacji. Program ten zastąpi realizowany dotychczas Program Ramowy.

Przygotowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Program promocji Polski w krajach członkowskich Unii Europejskiej w okresie ratyfikacji Traktatu Akcesyjnego ma na celu zapewnienie sprawnego i szybkiego przebiegu procesu przyjmowania tego traktatu. Faza przygotowawcza programu rozpocznie się w 2002 r. Realizacja programu rozpocznie się w roku 2002 i będzie trwała do momentu rozstrzygnięcia kwestii członkostwa Polski w UE.

Leave a Reply