Profil studiów na Instytucie Europejskim

Początkowo przedmiotem studiów w Instytucie była szeroko rozumiana europeistyka. (Kadra składała się z naukowców i praktyków różanych specjalności tak np. jednym z pierwszych profesorów z\\ iązanycli z ośrodkiem by i francuski polityk, naukowiec i prekursor mchu europejskiego André Philip.) W pierwszych latach działalności nacisk położony był na kulturo- i literaturoznawstwo, filozofię, historię i muzykologię, chociaż jednocześnie część programu obejmowała zagadnienia prawnicze, polityczne i ekonomiczne. Do tych ostatnich, ze względu na rozwijające się procesy integracji europejskiej, zaczęto stopniowo przykładać coraz większą wagę.

W 1957 r. Uniwersytet Saary przyjął ogólnoniemiecki system szkolnictwa wyższego. Dotychczasowy profil naukowy Instytutu Europejskiego uległ zmianie w kierunku uwzględniania przede wszystkim zagadnień z dziedziny prawa i ekonomii. W połowie lat 60. prowadzona przez Instytut działalność dydaktyczna scalona została w jednolity kierunek uniwersytecki, a punk ciężkości położony na specyficzne problemy integracji europejskiej, jej narzędzia i metody. Oś programu stanowiły zajęcia poświęcone tematyce prawnej, a uzupełniały je zajęcia z historii, polityki i ekonomii.

Leave a Reply