Problemy współpracy transgranicznej

Książka składa się z czterech części. Pierwsza ma charakter ogólny i odnosi się do problemów współpracy transgranicznej w procesie integracji europejskiej. Jej autorzy podejmują tak istotne kwestie, jak: euroregiony a suwerenność państwa, euroregion jako czynnik kreujący tożsamość europejską (przesłanki, możliwości i zagrożenia) czy wreszcie znaczenie euroregionów w procesach kształtowania tożsamości narodowej i europejskiej. Podjęcie tych zagadnień w publikacji o euroregionach wydaje się być ze wszech miar uzasadnione. Współpraca transgraniczna odbywa się wszakże w złożonej polskiej rzeczywistości politycznej. Pełnej zgodności poglądów co do potrzeby integracji z Unią Europejską towarzyszą postawy zachowawcze w odniesieniu do współczesnego rozumienia roli państwa, suwerenności i jego unitarnego charakteru. To z kolei rodzi niechęć niektórych środowisk politycznych do międzynarodowej aktywności samorządu terytorialnego. Niekiedy może to wynikać z przekonania o niedojrzałości samorządów do samodzielnego prowadzenia współpracy z zagranicą lub błędnego rozumienia idei euroregionów. Dobrze, że autorzy przypominają pamiętną debatę parlamentarną z 1993 roku na temat euroregionów. Stała się ona okazją do przedstawienia rządowego stanowiska w kwestii współpracy transgranicznej. Oponentom tej współpracy przypomniano wówczas, że „tworzenie roboczy-ch wspólnot euroregionalnycb nie powoduje jakiegokolwiek ograniczenia suwerenności państwa, którego województwa, okręgi i gminy uczestniczą iv takiej współpracy”.

Leave a Reply