Problematyka ochrony danych osobowych w Konstytucji

W polskiej Konstytucji brak jest ogólnie wyrażonej zasady poszanowania integralności osoby ludzkiej, tymczasem w Karcie kwestię tę odniesiono zarówno do fizycznej jak i psychicznej. Przejmując następującą definicję pojęcia integralności można jednak odnaleźć w treści Konstytucji postanowienia korespondujące z omawianym art. 3 Karty. Za integralność fizyczną rozumieć należy autonomię jednostki w zakresie dysponowania swoim ciałem, a także nietykalność osobistą i cielesną jednostki, a za integralność psychiczną – integralność osobowości w znaczeniu psychologicznym.17 Do tak rozumianej integralności Konstytucja nawiązuje w art. 39, w którym wyrażono zakaz (dotyczący każdej osoby ludzkiej) poddawania jej eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody: w art. 41, ust. 1, zdanie 1, gdzie każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą oraz. w art. 40, gdzie zabrania się tortur oraz okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania i karania, a także stosowania kar cielesnych. Brak jest jednak w Konstytucji postanowień expressis verbis zakazujących praktyk eugenicznych,1 wykorzystywania ludzkiego ciała i jego poszczególnych części jako źródła korzyści finansowych czy zakazu reproduktywnego klonowania istot ludzkich.

Problematyka ochrony danych osobowych w Konstytucji znalazła się po raz pierwszy, stanowiąc swoiste przedłużenie prawa do prywatności. Jego znaczenie jest nie do przecenienia w czasach, gdy informacja jest niezwykle pożądanym towarem, szczególnie dla podmiotów zajmujących się marketingiem. Regulacje obu dokumentów są w tej kwestii dość zgodne – Karta w art. 8 przyznaje każdemu prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych, które muszą być przetwarzane w sposób rzetelny, w określonym celu i na podstawie prawa (za możliwą podstawę prawną uznając zgodę osoby zainteresowanej). Regulacja ta bazuje na postanowieniach art. 286 Traktatu WE, dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Komisji 95/46/EWG dotyczącej ochrony jednostki w kontekście przetwarzania danych osobowych i ich swobodnego przepływu,19 art. 8 EKPCz i Konwencji Rady Europy z 28 stycznia 1981 o ochronie jednostek w kontekście automatycznego przetwarzania danych o charakterze osobowym. Zgodnie z art. 52.2 Karty prawo to – jako mające podstawę traktatową – realizowane może być

Leave a Reply