Prawo do życia

– 1. Każdy ma prawo do życia.

– 2. Nikt nie może być skazany na karę śmierci ani poddany jej wykonaniu. Artykuł II-3. Prawo do integralności osoby. Każdy ma prawo do poszanowania swej integralności fizycznej i psychicznej.

– 2. W dziedzinie medycyny i biologii muszą być szanowane w szczególności:

– a) swobodna i świadoma zgoda osoby zainteresowanej, wyrażona zgodnie z procedurami określonymi przez praw’o

– b) zakaz praktyk eugcnicznyeh, w szczególności tych, których celem jest selekcja osób

– c) zakaz wykorzystywania ciała ludzkiego i jego poszczególnych części jako źródła zysku

– d) zakaz reprodukcyjnego klonowania istot ludzkich.

– Zakaz tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

Nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu.

– Zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej

– 1. Nikt nie może być trzymany w niewoli lub w poddaństwie.

– 2. Nikt nie może być zmuszony do świadczenia pracy przymusowej lub obowiązkowej.

– 3. Handel ludźmi jest zakazany.

– Prawo do wolności i bezpieczeństwa. Każdy ma prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego.

– Poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego

Każdy ma prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, domu i komunikowania się.

– Ochrona danych osobowych

– 1. Każdy ma prawo do ochrony danych osobowych, które go dotyczą.

– 2. Dane te muszą być przetwarzane rzetelnie w określonych celach i za zgodą osoby zainteresowanej lub na innej uzasadnionej podstawie prawnej. Każdy ma prawo dostępu do zebranych danych, które go dotyczą i prawo do spowodowania ich sprostowania.

– 3. Przestrzeganie tych zasad podlega kontroli niezależnego organu.

Prawo do zawarcia małżeństwa i prawo do założenia rodziny

Prawo do zawarcia małżeństwa i prawo do założenia rodziny są gwarantowane zgodnie z ustawami krajowymi regulującymi korzystanie z. tych praw.

– Wolność myśli, sumienia i religii

– 1. Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii. Prawo to obejmuje wolność zmiany religii lub światopoglądu oraz wolność uzewnętrzniania, indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, swej religii lub światopoglądu poprzez uprawianie kultu, nauczanie, praktykowanie i uczestniczenie w obrzędach.

– 2. Uznaje się prawo do odmowy służby wojskowej ze względów sumienia, zgodnie z przepisami krajowymi regulującymi korzystanie z tego prawa.

– Wolność wypowiedzi i informacji

– 1. Każdy ma prawo do wolności wypowiedzi. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe.

– 2. Wolność i pluralizm mediów są respektowane.

– Wolność gromadzenia się i stowarzyszania się

– 1. Każdy ma prawo do swobodnego, pokojowego gromadzenia się i swobodnego stowarzyszania się na wszystkich poziomach, zwłaszcza w sprawach politycznych, związkowych i obywatelskich, z którego wynika prawo każdego do tworzenia związków zawodowych i przystępowania do nich dla obrony swoich interesów.

– 2. Partie polityczne na poziomie Unii przyczyniają się do wyrażania woli politycznej jej obywateli.

– Wolność sztuk i nauk. Sztuki i badania naukowe są wolne od ograniczeń. Wolność akademicka jest szanowana.

Leave a Reply